Tema Barn (TEMAB)

Vi bedriver kritisk tvärvetenskaplig forskning och utbildning om barn och barndom. Genom att kombinera ett barnperspektiv och barns perspektiv med hög teorimedvetenhet och reflektion formulerar vi ständigt nya aktuella frågor om barn och barndom.  


Tema Barns uppdrag är att vara en miljö för samhällsrelevant och tvärvetenskaplig forskning och utbildning om barn och unga. Vi fokuserar på såväl levda erfarenheter som sociala, politiska och materiella betingelser. Med vår forskning vill vi ur samtida, jämförande och historiska perspektiv synliggöra och problematisera hur synen på barn varierar över tid och plats. Vi studerar barns och ungdomars liv, livsvillkor och aktörskap i olika sociala och kulturella sammanhang samtidigt som vi undersöker de regelverk och politikområden som reglerar barns liv. Genom vår tvärvetenskapliga, human profil och vårt kritiska perspektiv bidrar vi till förnyelse av barnforskningen nationellt och internationellt.

Vi undervisar över stora delar av universitetet så som lärarutbildning, socionom- och psykologprogram. Vi ger också ett eget internationellt mastersprogram i Child Studies, samt flera fristående kurser.

Kritiska barnstudier (Critical Child Studies)

Vi vill med vår forskning belysa och ifrågasätta värderingar och normer om barn och barndom som tas för givna. Det gör vi genom empiriska studier, teoriutveckling och genom att föreslå politiska förändringar för barn. Redan när Tema Barn etablerades på 1980-talet var det kritiska förhållningssättet centralt för hur forskningsfrågorna formulerades. Vi har idag funnits i drygt 30 år och bedrivit forskning med ständigt nytt innehåll. Efter 60 avhandlingar om barn och unga i praktik, teori och politik och flera stora forskningsprojekt vill vi fortsätta utveckla och bredda vår forskning. Idag ger tema Barn doktorandkurser i kritiska barnstudier och det kritiska tänkandet är även integrerat i kurserna på vår internationella master i Child Studies.

Mötesplats för barn- och ungdomsforskare

Tema Barn en unik miljö där forskare samlas kring ett och samma tema, temat barn. Forskningsmiljön består av professorer, lektorer och doktorander och vi har förmånen att samlas inom samma institutionsväggar. Det ger oss förutsättningar att vara en viktig mötesplats för barn- och ungdomsforskare både nationellt och internationellt. Vi välkomnar forskare från andra universitet att tillbringa gästforskarvistelser hos oss.

Nyheter

Tidningsillustration kritisk till rösträttsreform

Boksläpp och föreläsning om politikens åldersgränser

Upptäck historiens hemligheter bakom Sveriges rösträttsåldrar. Boklansering och föreläsning med Bengt Sandin, professor emeritus på Tema Barn vid Linköpings universitet.

Ett barn på en strand med två vuxna personer i bakgrunden.

Den pedofila blicken – om barn, bilder och sexualitet – i nytt poddavsnitt

Fakultet om den pedofila blicken, det vill säga om de begränsningar vi skapar för oss själva i samspelet med barn – för att inte riskera att dömas ut som pedofiler. Vad går barnen miste om när vi inte längre vågar trösta eller ta upp i famnen?

Doktorander i workshop

Forskningskommunikation bortom traditionella format

Att presentera forskning för en offentlig publik är en färdighet som få forskare tycks ha tid och möjlighet att utveckla. Viveka Adelswärds kunskapsinternat 2023 bjöd doktorander på värdefulla insikter och utsikter.

Maillista 

Maillista

På Tema Barn finns en maillista som riktar sig till alla personer som vill veta vad som händer på Tema Barn. T.ex. får du information om seminarium, workshop och annat som är öppet för alla som vill delta. Skicka ett mejl till eva.danielsson@liu.se och anmäl ditt intresse.

Forskning

Staty av barn.

Barn och ungas hälsa och välbefinnande

Vår forskning inom området rör dels barns och ungas egna perspektiv på och erfarenheter av hälsa och välbefinnande, dels hur barns och ungas hälsa har definierats och reviderats i politiska och professionella sammanhang både historiskt och i nutid.

Familj i playmobil

Barn, familj och föräldraskap

Vår forskning handlar om familjers vardagsliv, om normer och föreställningar kring barnets bästa och föräldraskap och om välfärdsstatens insatser och ansvar. Det rör svenska som internationella perspektiv och omfattar historia och samtid.

Pennor och linjal

Barn i förskola och skola

Vårt intresse är barn, unga och deras villkor i förskola och skola. Vi forskar bland annat om barns interaktion, flerspråkighet och emotioner i förskolan/skolan, barns och ungas psykiska hälsa och välbefinnande, samt betyg och bedömning i skolan.

Drake

Barn, rättigheter och medborgarskap

Barn och unga tillskrivs rättigheter och kräver rättigheter. Vi undersöker hur rättigheter förstås och används av aktörer i olika sammanhang. Forskningen belyser både möjligheter och begränsningar som rättigheter och medborgarskap skapar.

Gammal jordglob

Barn, stat och marknad i tid och rum

Hur inverkar barn på ekonomi och samhälle? Hur formas barndomen i olika nationella och globala sammanhang? Området granskar politiska, sociala och ekonomiska förändringar över tid och rum med barns liv och villkor i centrum.

Grind

Barn och funktionshinder

Det är barns och ungas liv och villkor som står i fokus för vår forskning inom funktionshinderområdet. Vi studerar både historia och nutid och pågående projekt handlar bland annat om rätten till fritid och autismdiagnosens utveckling i Sverige.

Barn som sitter på en bänk

Barns samspel, emotioner och socialisation

Vårt intresse är barns moraliska och emotionella socialisation i familjer, förskola och skola. Vi undersöker språkliga och kroppsliga praktiker och kulturella processer som formar barns vardagsmoral, konflikter och emotioner.

Ung pojke som leker med en kamera

Barn, kultur och konsumtion

Hur deltar barn i, och görs till del av, olika kulturella och kommersiella praktiker? Utifrån samtida och historiska aspekter granskas vardagliga visuella, materiella och konsumtionskulturella praktiker.

Seminarier vid Tema Barn

Från barns sociala interaktion till barns/familjers politiska, sociala och kulturella betydelser i samhället.  

Tema Barn hålls samman av en aktiv seminarieserie som är gemensam för alla forskare på avdelningen. På seminarierna presenteras aktuell forskning inom området; från barns sociala interaktion till barns politiska och sociala betydelse i samhället. Vi bjuder in forskare med relevans för barn- och ungdomsfältet och våra gästforskare föreläser också.

Vill du ha mer information och anmäla dig så kontakta Mats Andrén via mats.andren@liu.se

Kalender

7 mars 2024

"Ska ungdomar under 25 år verkligen få rösta?" Bokrelease om politikens åldersgränser

kl. 12.15 – 13.00 Lövverket, plan 2, Studenthuset, campus Valla

Välkommen på bokrelease! Professor Bengt Sandin samtalar om sin nya bok "Politikens åldersgränser: Rösträtt och valbarhet i Sverige från 1840-tal till 1920-tal". Samtalet gästas av universitetslektor Jonathan Josefsson som berättar om Barn, unga och demokratisering i Sverige: exemplet rösträttsåldrar. Moderator: Malin Arvidsson, universitetslektor Tema Barn. Alla är välkomna!
Kontakt

13 mars 2024

Strimman: Barnavård till salu

kl. 17.30 – 18.45 Scenen, Huvudbiblioteket, Östgötagatan 5, Linköping

Under större delen av 1900-talet kunde föräldrar lämna sina barn på barnpensionat när de skulle åka på semester, och barn kunde födas i hemlighet på förlossningshem. Barnpensionat och förlossningshem var verksamheter som drevs av entreprenörer som tog betalt av föräldrar som behövde göra sig fria från sina barn för en längre eller kortare tid. Johanna Sjöberg, universitetslektor, Klara Andersson, doktorand, och Johanna Sköld, professor, alla vid Tema Barn, diskuterar den marknad för barnavård som existerade i Sverige parallellt med att välfärdsstaten byggdes upp.
Kontakt

26 mars 2024

Högre seminarium vid Tema Barn med Katarina Gustafson och Danielle Ekman Ladru

kl. 13.15 – 15.00 Lethe, våning 2, ingång 37, Temahuset, Campus Valla

Tema Barn gästas av Katarina Gustafson, professor i Barn- och ungdomsvetenskap, UU, och Danielle Ekman Ladru, lektor i Barn- och ungdomsvetenskap, SU, som presenterar ett spännande forskningsprojekt om staden som förskolegård. De har bland annat samlat in etnografisk data från förskolor belägna i centrala Stockholm (som har väldigt små gårdar eller inga alls) och tittat på hur offentliga platser ersätter förskolgårdarna.
Kontakt

9 april 2024

Högre seminarium vid Tema Barn med Angelica Wågby Gräfe och Hanna Samzelius

kl. 13.15 – 15.00 Lethe, våning 2, ingång 37, Temahuset, Campus Valla

En gång per år anordnas ett ”Doktorn kan komma”-seminarium vid Tema Barn, där två forskare som nyligen disputerat på andra institutioner och universitet bjuds in. Under våren gästas Tema Barn av Angelica Wågby Gräfe och Hanna Samzelius. Angelica Wågby Gräfe disputerade i april 2023 med avhandlingen "Från formell till levd delaktighet: Den sociala meningen med barns delaktighet när föräldrar tvistar". Malmö universitet. Hanna Samzelius disputerade i april 2023 med avhandlingen "Bakom bonusfamiljen: kvinnliga föräldrapartners och partnerdöttrars omsorgsgörande". Örebro universitet.
Kontakt

17 april 2024

Strimman: Unga och makten över framtiden

kl. 17.30 – 18.45 Scenen, Huvudbiblioteket, Östgötagatan 5, Linköping

Dagens barn och unga riskerar att leva stora delar av sina liv i en värld präglad av klimatförändringar, minskad biologisk mångfald, ekonomisk osäkerhet, social ojämlikhet och en ny säkerhetsordning. Samtidigt som barn och unga kommer att påverkas av beslut som fattas idag, är deras möjligheter att delta i den formella politiken begränsade på grund av att de är omyndiga. Unga aktivister använder andra forum för att mobilisera och argumentera för nya politiska riktningar där idéer om framtiden ofta ges en central roll. Jonathan Josefsson, universitetslektor i Tema Barn, och Anna Friberg, universitetslektor i historia samtalar om hur de unga kan föreställa sig en framtid. Hur tänker de sig att en bättre framtid kan förverkligas? Och hur kan den institutionella politiken fånga upp de ungas röster så att de får bäring på dagens politik?
Kontakt

Forskarutbildning

Publikationer

Fullständig publikationslista

Till publikationslistan för Tema Barn i DiVA

Senaste publikationerna

2024

Lina Lago, Helene Elvstrand (2024) Frihet, frivillighet och styrning: Elevers friutrymme i fritidshem Fritidsdidaktiska dilemman, s. 39-61
Annika Manni, Johanna Annerbäck, Håkan Löfgren, F. Mårtensson, A. Fröberg (2024) Places, spaces and encounters with nature - socio-material discourses in Swedish preschools International Journal of Early Years Education Vidare till DOI
Jonathan Josefsson (2024) Theorizing Child Migration: Experiences, Governance, Normativity The Bloomsbury Handbook of Theories in Childhood Studies, s. 338-348
Anna Sparrman (2024) Barns och ungas fria kulturliv Pedagogik för kulturskolan, s. 57-78
Johanna Sköld, Bengt Sandin, Johanna Schiratzki (2024) Redressing or Excusing the Past?: The Evaluation of Sexual Child Abuse in the Swedish Redress Scheme for Historical Abuse in Out-of-Home Care Lived Institutions as History of Experience, s. 317-342 Vidare till DOI
Katie Wright, Johanna Sköld, Malin Arvidsson, Shurlee Swain, Sari Braithwaite (2024) Adults Claiming Child Rights: Activism, Temporality and Abuse in Childhood Childhood, Youth and Activism: Demands for Rights and Justice from Young People and their Advocates, s. 37-54 Vidare till DOI

2023

Bengt Sandin (2023) Book Review: Tvakammarriksdagen 1867-1970: 100 in HISTORISK TIDSKRIFT, vol 143, issue 4, pp 686-689 Historisk Tidskrift, Vol. 143, s. 686-689
Paul Horton, Camilla Forsberg, Robert Thornberg (2023) Mobbningsarenor: en socioekologisk undersökning av skolmobbning Resultatdialog 2023, s. 60-64
Juulia Suvilehto, Asta Cekaite, India Morrison (2023) The why, who and how of social touch NATURE REVIEWS PSYCHOLOGY, Vol. 2, s. 606-621 Vidare till DOI
Helene Elvstrand, Lina Lago (2023) Tema - en väg för att skapa helhet och lugn i det fritidspedagogiska arbetet Venue Vidare till DOI

Utbildning

Medarbetare vid tema Barn 

Ledningsgrupp

Besöksadress

Institutionen för Tema, Temahuset, plan 2, Campus Valla

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för Tema
Tema Barn
581 83 Linköping