Tema Barn (TEMAB)

Vi bedriver kritisk tvärvetenskaplig forskning och utbildning om barn och barndom. Genom att kombinera ett barnperspektiv och barns perspektiv med hög teorimedvetenhet och reflektion formulerar vi ständigt nya aktuella frågor om barn och barndom.  


Tema Barns uppdrag är att vara en miljö för samhällsrelevant och tvärvetenskaplig forskning och utbildning om barn och unga. Vi fokuserar på såväl levda erfarenheter som sociala, politiska och materiella betingelser. Med vår forskning vill vi ur samtida, jämförande och historiska perspektiv synliggöra och problematisera hur synen på barn varierar över tid och plats. Vi studerar barns och ungdomars liv, livsvillkor och aktörskap i olika sociala och kulturella sammanhang samtidigt som vi undersöker de regelverk och politikområden som reglerar barns liv. Genom vår tvärvetenskapliga, human profil och vårt kritiska perspektiv bidrar vi till förnyelse av barnforskningen nationellt och internationellt.

Vi undervisar över stora delar av universitetet så som lärarutbildning, socionom- och psykologprogram. Vi ger också ett eget internationellt mastersprogram i Child Studies, samt flera fristående kurser.

Kritiska barnstudier (Critical Child Studies)

Vi vill med vår forskning belysa och ifrågasätta värderingar och normer om barn och barndom som tas för givna. Det gör vi genom empiriska studier, teoriutveckling och genom att föreslå politiska förändringar för barn. Redan när Tema Barn etablerades på 1980-talet var det kritiska förhållningssättet centralt för hur forskningsfrågorna formulerades. Vi har idag funnits i drygt 30 år och bedrivit forskning med ständigt nytt innehåll. Efter 60 avhandlingar om barn och unga i praktik, teori och politik och flera stora forskningsprojekt vill vi fortsätta utveckla och bredda vår forskning. Idag ger tema Barn doktorandkurser i kritiska barnstudier och det kritiska tänkandet är även integrerat i kurserna på vår internationella master i Child Studies.

Mötesplats för barn- och ungdomsforskare

Tema Barn en unik miljö där forskare samlas kring ett och samma tema, temat barn. Forskningsmiljön består av professorer, lektorer och doktorander och vi har förmånen att samlas inom samma institutionsväggar. Det ger oss förutsättningar att vara en viktig mötesplats för barn- och ungdomsforskare både nationellt och internationellt. Vi välkomnar forskare från andra universitet att tillbringa gästforskarvistelser hos oss.

Nyheter

Studenter har rast

Studenter från hela världen möts en vecka kring barns villkor

På masterprogrammet Child Studies deltar studenter från olika delar av världen på distans. Under en intensiv campusvecka samlas de för att utbyta erfarenheter och stärka känslan av gemenskap.

Jonathan Josefsson och Branka Likic-Brboric på konferensen GFMD.

Detaljerna som avslöjar migrationspolitiken

Vem har tillgång till mötesrummen? Vilka går när andra kommer in? Vem pratar med vem? Sådant kan avslöja hur vindarna blåser i migrationspolitiken vid ett internationellt toppmöte. Och forskarna från LiU rör sig i vimlet för att lyssna och observera.

Tidningsillustration kritisk till rösträttsreform

Boksläpp och föreläsning om politikens åldersgränser

Upptäck historiens hemligheter bakom Sveriges rösträttsåldrar. Boklansering och föreläsning med Bengt Sandin, professor emeritus på Tema Barn vid Linköpings universitet.

Maillista 

Maillista

På Tema Barn finns en maillista som riktar sig till alla personer som vill veta vad som händer på Tema Barn. T.ex. får du information om seminarium, workshop och annat som är öppet för alla som vill delta. Skicka ett mejl till eva.danielsson@liu.se och anmäl ditt intresse.

Forskning

Staty av barn.

Barn och ungas hälsa och välbefinnande

Vår forskning inom området rör dels barns och ungas egna perspektiv på och erfarenheter av hälsa och välbefinnande, dels hur barns och ungas hälsa har definierats och reviderats i politiska och professionella sammanhang både historiskt och i nutid.

Familj i playmobil

Barn, familj och föräldraskap

Vår forskning handlar om familjers vardagsliv, om normer och föreställningar kring barnets bästa och föräldraskap och om välfärdsstatens insatser och ansvar. Det rör svenska som internationella perspektiv och omfattar historia och samtid.

Pennor och linjal

Barn i förskola och skola

Vårt intresse är barn, unga och deras villkor i förskola och skola. Vi forskar bland annat om barns interaktion, flerspråkighet och emotioner i förskolan/skolan, barns och ungas psykiska hälsa och välbefinnande, samt betyg och bedömning i skolan.

Drake

Barn, rättigheter och medborgarskap

Barn och unga tillskrivs rättigheter och kräver rättigheter. Vi undersöker hur rättigheter förstås och används av aktörer i olika sammanhang. Forskningen belyser både möjligheter och begränsningar som rättigheter och medborgarskap skapar.

Gammal jordglob

Barn, stat och marknad i tid och rum

Hur inverkar barn på ekonomi och samhälle? Hur formas barndomen i olika nationella och globala sammanhang? Området granskar politiska, sociala och ekonomiska förändringar över tid och rum med barns liv och villkor i centrum.

Grind

Barn och funktionshinder

Det är barns och ungas liv och villkor som står i fokus för vår forskning inom funktionshinderområdet. Vi studerar både historia och nutid och pågående projekt handlar bland annat om rätten till fritid och autismdiagnosens utveckling i Sverige.

Barn som sitter på en bänk

Barns samspel, emotioner och socialisation

Vårt intresse är barns moraliska och emotionella socialisation i familjer, förskola och skola. Vi undersöker språkliga och kroppsliga praktiker och kulturella processer som formar barns vardagsmoral, konflikter och emotioner.

Ung pojke som leker med en kamera

Barn, kultur och konsumtion

Hur deltar barn i, och görs till del av, olika kulturella och kommersiella praktiker? Utifrån samtida och historiska aspekter granskas vardagliga visuella, materiella och konsumtionskulturella praktiker.

Seminarier vid Tema Barn

Från barns sociala interaktion till barns/familjers politiska, sociala och kulturella betydelser i samhället.  

Tema Barn hålls samman av en aktiv seminarieserie som är gemensam för alla forskare på avdelningen. På seminarierna presenteras aktuell forskning inom området; från barns sociala interaktion till barns politiska och sociala betydelse i samhället. Vi bjuder in forskare med relevans för barn- och ungdomsfältet och våra gästforskare föreläser också.

Vill du ha mer information och anmäla dig så kontakta Mats Andrén via mats.andren@liu.se

Kalender

16 april 2024

Högre seminarium med Dr. Monica Eileen Patterson, Carleton University (Kanada)

kl. 13.15 – 15.00 Lethe, plan 2, ingång 37, Temahuset, Campus Valla

Dr Monica Eileen Patterson, Carleton University i Ottawa, Kanada, presenterar projektet "A New, Critical Children's Museology" som identifierar och utvecklar metoder för att producera utställningsinnehåll inte bara för eller om barn, utan av och med barn över hela världen. Patterson utforskar hur barn kan förändra kuratorpraktiken och deras samhällen genom aktivt deltagande och medskapande.
Kontakt

17 april 2024

Strimman: Unga och makten över framtiden

kl. 17.30 – 18.45 Scenen, Huvudbiblioteket, Östgötagatan 5, Linköping

Dagens barn och unga riskerar att leva stora delar av sina liv i en värld präglad av klimatförändringar, minskad biologisk mångfald, ekonomisk osäkerhet, social ojämlikhet och en ny säkerhetsordning. Samtidigt som barn och unga kommer att påverkas av beslut som fattas idag, är deras möjligheter att delta i den formella politiken begränsade på grund av att de är omyndiga. Unga aktivister använder andra forum för att mobilisera och argumentera för nya politiska riktningar där idéer om framtiden ofta ges en central roll. Jonathan Josefsson, universitetslektor i Tema Barn, och Anna Friberg, universitetslektor i historia samtalar om hur de unga kan föreställa sig en framtid. Hur tänker de sig att en bättre framtid kan förverkligas? Och hur kan den institutionella politiken fånga upp de ungas röster så att de får bäring på dagens politik?
Kontakt

23 april 2024

Högre seminarium vid Tema Barn med Ylva Jannok Nutti och Viktor Magne Johansson

kl. 13.15 – 15.00 Lethe, plan 2, ingång 37, Temahuset, Campus Valla

Få en inblick i forskningsprojektet "Sámi máná jurddavázzin – Samiska barn som tankevandrare" med Ylva Jannok Nutti från Sámi University of Applied Sciences och Viktor Magne Johansson från Södertörns högskola. Upptäck hur samiska barn utforskar filosofiska frågor genom berättelser och traditionella kunskaper. Arrangerat av Tema Barn. Alla är välkomna.
Kontakt

Forskarutbildning

Publikationer

Fullständig publikationslista

Till publikationslistan för Tema Barn i DiVA

Senaste publikationerna

2024

Asta Čekaitė, Madeleine Wirzén (2024) Social and Emotional Functions of Institutional Touch in the Relational Care of Young Children Child & Family Social Work Vidare till DOI
Olga Anatoli (2024) Swedish-English preschool as a site for the collaborative discovery of bilingual meanings Journal of Early Childhood Education Research, Vol. 13, s. 92-121 Vidare till DOI
Maria Simonsson, Asta Čekaitė (2024) Den guidade leken som resurs Svenska som andraspråk i praktiken, s. 113-134
Lina Lago, Helene Elvstrand (2024) Frihet, frivillighet och styrning: Elevers friutrymme i fritidshem Fritidsdidaktiska dilemman, s. 39-61
Annika Manni, Johanna Annerbäck, Håkan Löfgren, F. Mårtensson, A. Fröberg (2024) Places, spaces and encounters with nature - socio-material discourses in Swedish preschools International Journal of Early Years Education Vidare till DOI
Jonathan Josefsson (2024) Theorizing Child Migration: Experiences, Governance, Normativity The Bloomsbury Handbook of Theories in Childhood Studies, s. 338-348
Judith Lind, Anette Wickström (2024) Representations of mental health and mental health problems in content published by female social media influencers International journal of cultural studies, Vol. 27, s. 217-233 Vidare till DOI
Anna Sparrman (2024) Barns och ungas fria kulturliv Pedagogik för kulturskolan, s. 57-78
Johanna Sköld, Bengt Sandin, Johanna Schiratzki (2024) Redressing or Excusing the Past?: The Evaluation of Sexual Child Abuse in the Swedish Redress Scheme for Historical Abuse in Out-of-Home Care Lived Institutions as History of Experience, s. 317-342 Vidare till DOI
Katie Wright, Johanna Sköld, Malin Arvidsson, Shurlee Swain, Sari Braithwaite (2024) Adults Claiming Child Rights: Activism, Temporality and Abuse in Childhood Childhood, Youth and Activism: Demands for Rights and Justice from Young People and their Advocates, s. 37-54 Vidare till DOI

Utbildning

Medarbetare vid tema Barn 

Ledningsgrupp

Besöksadress

Institutionen för Tema, Temahuset, plan 2, Campus Valla

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för Tema
Tema Barn
581 83 Linköping