Tema Barn (TEMAB)

Tema Barn bedriver forskning om barn och barndom i familj och samhälle. Vår forskning fokuserar på barns röster, barns samspel, föreställningar om barn och barndom samt barns rättigheter. Vi intresserar oss för såväl barns villkor och som barndomens förändring i samtida, jämförande och historiska perspektiv.

Forskningen vid Tema Barn utgår från barnens eget perspektiv och kombinerar ett fokus på barns aktörskap och samspel med en kritisk och teoretisk medvetenhet om barndomens föränderlighet och skiftande innebörder i tid och rum. Genom sin tvärvetenskapliga profil bidrar Tema Barn till förnyelse av barnforskningen nationellt och internationellt.

Forskningen omfattar barns och ungas kommunikation, socialisation och interaktion i skola, förskola och kamratgrupper, både hemma och i skolan, med familj och med jämnåriga, liksom i möten med professionella grupper inom vård och omsorg. Vidare fokuseras områden som rör barns och ungas visuella och materiella kultur, inklusive aspekter som rör konsumtion, sexualitet och media. Vi granskar också de yttre betingelser som skapar ramar för barns och ungas hälsa och välbefinnande. Det kan gälla barn- och familjepolitik, utbildnings- och hälsopolitik, migrationspolitik, liksom processer i välfärdens institutioner.

Tema Barns uppdrag innebär att utgöra en miljö för samhällsrelevant och tematiskt upplagd forskning om barn och unga som kombinerar ett fokus på deras röster med ett intresse för sociala, politiska och materiella betingelser. Likaså vill vi synliggöra och problematisera hur barndomar varierar över tid och plats och hur de kan se olika ut. Tema Barn förenar barn- och ungdomsperspektiv med teorimedvetenhet, kritisk reflektion samt nya sätt att ställa frågor om barn, unga och barndomens förändrade innebörder och uttryck.

Utbildning

Utöver forskarutbildning ges vid Tema Barn ett internationellt Master’s program i Child Studies. Tema Barns lärare medverkar också i en rad program och kurser på grund- och avancerad nivå. 

Kontakt & medarbetare

Adress

Besök oss i Temahuset, Campus Valla

Adress

Linköpings universitet

Besök oss på Campus Valla

Institutionen för Tema
Temahuset
Mäster Mathias väg
Linköping

Forskning

Forskarutbildning

Följ oss på Twitter @Tema_Barn

/* Används denna fortfarande? */

Nyheter

Medarbetare 

Om Tema