Presentation

Efter 25 år som klinisk logoped bytte jag 2003 fot och inledde min lärar- och forskarkarriär på LiU och det då nystartade Logopedprogrammet i Linköping.

Parallellt med kursutveckling och undervisning, ägnade jag tid åt mitt avhandlingsarbete i vilket jag jämförde funktionella aspekter efter två typer av tonsillkirurgi. Jag lade fram min avhandling ”Oral motor function, voice, speech and language in children with tonsillar hypertrophy in relation to surgical outcome” 2010.

Undervisning och pedagogiskt utvecklingsarbete har sedan dess upptagit en stor del av min tid, men jag har också fortsatt kunnat ägna tid åt forskning.

Sedan september 2019 är jag docent i Logopedi.

Forskning

Jag ingår i två multinationella forskargrupper, en med fokus att hitta en ur alla funktionella aspekter optimal operationsmetod för barn som föds med läpp-käk-gomspalt och en i vilken vi studerar likheter och skillnader mellan barn med olika modersmål och som har tal- och språksvårigheter.

Tillsammans med kollegor inom den egna enheten, bedriver jag forskning som syftar till att hitta effektiva interventionsstrategier för barn med tal- och språksvårigheter och är också med i handledningen av en doktorand inom ämnet.

Jag samarbetar också med professor Mårten Eriksson vid Högskolan i Gävle i ett projekt som syftar till att underlätta och förbättra logopedens bedömning av barn med andra modersmål än svenska.

Jag är också bihandledare till en logoped och doktorand i teknisk audiologi, som undersöker upplevelsen och användningen av den egna rösten före och efter hörapparatutprovning.

Publikationer

Senaste publikationerna genererat från DiVA

2023

2022

2020

Nätverk - undervisning

Nätverk

  • LiUs representant för Det nationella nätverket för Sveriges logopedutbildningar

Undervisning

  • Logopedprogrammet

Organisation