Att leda verksamhetsstödet vid BKV

Mitt uppdrag som administrativ chef innebär ett övergripande ansvar för att leda, utveckla och samordna det administrativa arbetet vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV).

BKV har en mycket framgångsrik och expansiv forskningsverksamhet, vi bedriver viktig utbildningsverksamhet och vi samverkar nära med våra regioner. Då institutionens verksamhet är föränderlig ägnas en stor del av mitt arbete till att anpassa och utveckla verksamhetsstödet utifrån nya krav eller förändrade behov.

Verksamhetsstödet vid BKV ska vara professionellt, ändamålsenligt och nytänkande. Vi arbetar nära verksamheten och där lyhördhet både för verksamhetens behov liksom att våga tänka och göra nytt i våra olika professioner och sammanhang är viktigt för oss. Det ska samtidigt vara lätt att göra rätt, och vårt arbete ska genomsyras av kvalitet och rättssäkerhet.

Jag ingår i institutionens ledningsgrupp, chefsgrupp, administrativ ledningsgrupp och institutionsstyrelse och är en aktiv del i institutionens verksamhetsplanering och utveckling. Jag är arbetsgivarrepresentant i vår lokala samverkansgrupp.

Jag är även avdelningschef för Avdelningen för verksamhetsstöd (VS) vilket innebär ett övergripande ansvar för institutionens dryga 50 administrativa medarbetare. Arbetet innebär att skapa övergripande förutsättningar för en god arbetsmiljö, ett öppet och inkluderande arbetsklimat, en utvecklande miljö och säkerställa ett effektivt och kvalitetssäkrat verksamhetsstöd, vilket jag gör tillsammans med mina fyra enhetschefer.

Avdelningen är uppdelad i fyra enheter som alla leds av en enhetschef:

  • Enheten för Utbildningsadministration (UTBAD)
  • Enheten för Verksamhetsnära administration (VERAD)
  • Enheten för HR (HR)
  • Enheten för Service och Infrastruktur (SOI)

Ekonomi, IT och kommunikation tillhör organisatoriskt Universitetsförvaltningen vid LiU men samordnas inom ramen för verksamhetsstödets uppdrag på BKV.

Verksamhetsstödet har en administrativa ledningsgrupp som består av administrativ chef som leder och samordnar arbetet, av fyra enhetschefer samt institutionens controller.

Administrativ chef är närmsta chef för enhetscheferna.

En viktig del i arbetet som administrativ chef är den samverkan med universitetets centrala administration som sker genom bland annan deltagande i dialogforum och universitetets nätverk för administrativa chefer.

Jag deltar i ett nätverk för administrativa chefer med Chalmers och Luleå Tekniska Högskola.

Under 2022 och 2023 deltar jag som LiU:s representant i SUHF:s nationella ledarskapsprogram.

Organisation