Presentation

Språkteknologi som infrastruktur

Jag arbetar som expert inom LiU:s del av det nationella infrastrukturprojektet Swe-Clarin, vars syfte är att utveckla resurser och verktyg för användning av språkteknologi inom andra forskningsområden. Exempel på sådana resurser som jag bidragit till är textkorpusar med uppmärkta namnuttryck och meningslistor för utvärdering av maskinöversättning.

Jag bidrar också till det internationella initiativet Universal Dependencies med en parallell trädbank kallad LinES (Linköping English-Swedish Treebank). Syftet med initiativet är att skapa textmaterial som är språkligt uppmärkta på samma sätt för ett stort antal av världens språk. I dag (2020) finns fler än 100 språk representerade i varierande omfattning. Denna dataresurs kan användas både för att utveckla automatiska analysverktyg för alla ingående språk och för att göra språktypologiska studier.

En annan aspekt av arbetet är att medverka i projekt och studier inom andra forskningsområden där texter utgör centrala empiriska material. Automatiska metoder och verktyg för att hitta och strukturera information i texter kan tillämpas på mångfaldigt mycket större datamängder än vad en enskild forskare har möjlighet att läsa. Därigenom tillförs studien delresultat som kan stödja eller tala emot en antagen hypotes.

 

Utbildningsuppdrag

Jag tar enstaka uppdrag som handledare eller examinator på examensarbeten och uppsatser. Jag medverkar också vid behov i undervisning på grundläggande nivå inom det kognitionsvetenskapliga programmet.

 

 

 

Publikationer

2023

2022

2021

Kollegor