maden56

Madelaine Engström

Administrativ chef

Administrativ verksamhet ska vara ändamålsenlig och utvecklas och anpassas efter förändrade krav och behov. Jag verkar för att mina medarbetare ska känna engagemang i sitt arbete och vill skapa en miljö som uppmuntrar till nytänkande och samverkan.

En väl fungerande administration utifrån verksamhetens behov

Jag är administrativ chef på Matematiska institutionen och mitt uppdrag är att leda och samordna den administrativa verksamheten. Jag är även avdelningschef för institutionens avdelning för Verksamhetsstöd med ett tiotal medarbetare. I mitt uppdrag ingår också att vara ledningsstöd till prefekten, delta i arbetet med institutionens verksamhetsutveckling och ansvara för administrativ planering och uppföljning av verksamheten.

Som avdelningschef för Verksamhetsstöd vill jag arbeta för en arbetsplats som präglas av arbetsglädje, samverkan och meningsfullhet. Avdelningens arbete styrs av beslut, regelverk och av verksamhetens behov. Vi arbetar fortlöpande med att utveckla gemensamma processer och rutiner för att skapa effektivitet och kvalitet i det administrativa arbetet. 

Ansvarsområden

 • Säkerställa fungerande administrativa processer inom ekonomi, HR, arbetsmiljö, infrastruktur, information/kommunikation, inköp och upphandling, diarie- och arkivhantering, utbildning och forskning.
 • Utveckla och kontinuerligt utvärdera de administrativa processerna.
 • Säkerställa att verksamheten följer lagar och förordningar, policys och beslut.
 • Se till att bemanningen har kompetens för uppdraget/uppgiften.
 • Utveckla och förändra verksamheten för att möta förändrade krav och regelverk med bibehållen hög kvalitet.
 • Planera verksamheten så att den svarar mot de krav och behov som ställs internt och externt.

Externa nätverk

 • Nationellt nätverk för administrativa chefer vid universitet och högskolor.

 

Interna nätverk

 • Administrativa chefsnätverket vid Linköpings universitet. 

Interna samverkansprojekt

 • Samverkansprojekt som drivs av administrativa chefsnätverket vid Linköpings universitet. Exempel: Planering och genomförande av LiU:s administratörsdag 2015, utveckling av en gemensam modell för att identifiera, kompetensvärdera och skatta arbetsuppgifter inom stödverksamheten, med mera.

Interna uppdrag

 • Ingår i institutionens ledningsgrupp.
 • Adjungerad i institutionsstyrelsen.
 • Medlem av lokala samverkansgruppen och ersättare för ordförande.
 • Ordförande i institutionens arbetsgrupp för arbetsmiljö, lika villkor och miljö.
 • Medlem av styrgruppen för LADOK3 vid Linköpings universitet.

 

CV

 • Linköpings universitets chefsutbildning, 2007.
 • Beteendevetenskaplig examen, 1982.

Utmärkelser

 • Forumpriset 2004, som delas ut till en medarbetare vid Linköpings universitet "som på ett bra sätt har integrerat genusperspektivet i grund- och forskarutbildningen".

Publikationer

2005

Johan Bankel, Karl-Fredrik Berggren, Madelaine Engström, Ingela Wiklund, Edward F Crawdley, Diane Soderholm, Khalid El Gaidi, Sören Östlund

Benchmarking engineering Curricula with the CDIO Syllabus*

Artikel i tidskrift

2004

Madelaine Engström

Studenter genusgranskar sin utbildning på I och Ii: Ett sätt att öka genusmedvetenheten?

Rapport

2003

Madelaine Engström, Anders Haraldsson, Tove Mattsson, Minna Salminen-Karlsson

Studenter genusgranskar sin utbildning: Projekt med elektro- och dataprogrammen och lärarutbildningen vid Linköpings universitet

Rapport

Min institution och avdelning