Fotografi av Malva Holm Kvist

Malva Holm Kvist

Biträdande universitetslektor

Mitt forskningsintresse berör socialt samspel i förskolan med fokus på barns moraliska och emotionella socialisation.

Barns gråt i det vardagliga samspelet 

I mitt avhandlingsarbete Responses to Children’s Crying: Emotion Socialization in a Swedish Preschool undersökte jag gråtens sociala betydelse på en svensk förskola. Med utgångspunkt i en videoetnografisk ansats och detaljerade analyser av socialt samspel visade jag hur vuxnas olika sätt att hantera barns gråt utgör socialiserande praktiker för barns moraliska och emotionella socialisation.

Studien visar hur vuxna och omgivande barn på olika sätt orienterar sig mot barns gråt, framförallt i leksituationer där gråten oftast förekom. Studien visar hur gråten tillskrevs olika betydelser genom de vuxnas användande av verbala och kroppsliga resurser, de vuxna kunde exempelvis trösta, ställa frågor eller disciplinera. Studien visar också hur barnen använde gråten som en kommunikativ resurs för att fånga pedagogernas uppmärksamhet i lekkonflikter där pedagogerna förväntades medla. Det var sällan barnen engagerade sig i kamraters gråt i form av tröst lekkonflikter, däremot kunde de distansera sig, observera eller försätta leken. På så vis visar studien hur fanns det en tydlig förväntning på att det var vuxna som skulle hantera gråten, vilket var något som både barn och vuxna orienterade sig emot.

Jag är utbildad förskollärare och är verksam lärare på förskollärarutbildningen (Liu) samt på Child Studies vid tema Barn.


Publikationer

2021

Malva Holm Kvist, Asta Cekaitė (2021) Emotion socialization - compassion or non-engagement - in young children's responses to peer distress Learning, Culture and Social Interaction, Vol. 28, Artikel 100462 Vidare till DOI

2020

Malva Holm Kvist (2020) Responses to Children's Crying: Emotion Socialization in a Swedish Preschool

2018

Malva Holm Kvist (2018) Children's crying in play conflicts: A locus for moral and emotional socialization Research on Children and Social Interaction, Vol. 2 Vidare till DOI

2017

Asta Cekaite, Malva Holm Kvist (2017) Correction: The Comforting Touch: Tactile Intimacy and Talk in Managing Childrens Distress (vol 50, pg 109, 2017) Research on Language and Social Interaction, Vol. 50, s. 326-326 Vidare till DOI
Asta Cekaite, Malva Holm Kvist (2017) The Comforting Touch: Tactile Intimacy and Talk in Managing Childrens Distress Research on Language and Social Interaction, Vol. 50, s. 109-127 Vidare till DOI

Forskningsprojekt

Att kommunicera känslor, att förkroppsliga moral

Ett sociokulturellt perspektiv på barns moral- och känslosocialisation i familjer och i förskolor

Forskningen syftar till att utforska sociokulturella processer och samspelspraktiker som formar barns moraliska och emotionella socialitet och identitet i familjer och i förskolor. Projektet är tvärvetenskapligt och det syftar att utföra en longitudinell etnografisk detaljerad undersökning av språkliga och kroppsliga praktiker genom vilka vuxna formar barns känslor och moral i familjer och förskolor i Sverige. 

Projektet tar sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv och mer specifikt, i ett språksocialisationsperspektiv, som undersöker kulturella processer i vardagligt samspel som genomsyras av, och medverkar till skapandet av samhälleliga normer och värderingar. 

Forskargrupp

  • Asta Cekaite, projektledare
  • Olga Anatoli Smith
  • Polly Björk-Willén
  • Anna Ekström
  • Malva Holm Kvist
  • Anna Malmquist
  • Emilia Strid
  • Madeleine Wirsén
  • Emilia Zotevska

Finansiering

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet, VR, Till framstående unga forskare.