malho48

Malva Holm Kvist

Doktorand

Mitt avhandlingsarbete handlar om barns gråt i förskolans sociala samspel. Jag undersöker bland hur barn använder gråt som kommunikativ resurs i lekkonflikter och hur pedagoger och andra barn responderar på gråten på olika sätt.  

Barns gråt som kommunikativ resurs i svensk förskola - gråtens emotionella och moraliska betydelse i vardagliga samspel

Jag forskar om yngre barns gråt och vilken social betydelse den får interaktionellt i det vardagliga samspelet i förskolan. I mitt avhandlingsarbete intresserar jag mig för hur barn använder gråt och hur vuxna och andra barn responderar på gråten på olika sätt.

Min avhandling är en del av ett större forskningsprojekt som handlar om barns emotionella och moraliska socialisation i svenska förskolor och i familjer. I min studie tittar jag närmare på hur barn använder gråten som kommunikativ resurs i sina lekkonflikter, men också vilken emotionell och moralisk betydelse som gråten tillskrivs av pedagogerna på förskolan. Jag undersöker detta genom en videoetnografisk ansats där jag tittar på kroppsliga och språkliga handlingar, samt genom ett sociokulturellt perspektiv på barns lärande och utveckling. Jag har själv en bakgrund som förskollärare och just därför tycker jag att förskolan som pedagogisk och socialiserande kontext är otroligt spännande att studera.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Forskningsprojekt
Visa/dölj innehåll

Att kommunicera känslor, att förkroppsliga moral

Ett sociokulturellt perspektiv på barns moral- och känslosocialisation i familjer och i förskolor

Forskningen syftar till att utforska sociokulturella processer och samspelspraktiker som formar barns moraliska och emotionella socialitet och identitet i familjer och i förskolor. Projektet är tvärvetenskapligt och det syftar att utföra en longitudinell etnografisk detaljerad undersökning av språkliga och kroppsliga praktiker genom vilka vuxna formar barns känslor och moral i familjer och förskolor i Sverige. 

Projektet tar sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv och mer specifikt, i ett språksocialisationsperspektiv, som undersöker kulturella processer i vardagligt samspel som genomsyras av, och medverkar till skapandet av samhälleliga normer och värderingar. 

Asta Cekaite, projektledare

Handledare
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll