Planeringen och produktionen av urbana rum och infrastrukturer

Jag disputerade 2021 i kulturgeografi vid Uppsala universitet. Sedan hösten 2022 arbetar jag som postdoktor på Linköpings Universitet. Jag bedriver forskning inom två huvudområden: a) stadsplanering och bostadspolitik b) transport- och kollektivtrafikpolitik.

Stadsplanering och bostadspolitik

Min forskning inom ramen för detta område fokuserar för närvarande i stor utsträckning på ett projekt i vilket jag tillsammans med några andra kollegor undersöker planeringen och utvecklingen av Linköpingsstadsdelen Vallastaden, ett stadsutvecklingsprojekt som syftade till att skapa ett i flera avseenden hållbart bostadsområde. I detta projekt undersöker vi målsättningarna för området, i vilken utsträckning dessa förverkligades och vilka lärdomar som kan dras från byggnationen av den här typen av "modellstadsdel". Vi försöker också kasta ljus på hur erfarenheterna från planeringen och uppförandet av detta experimentella stadsutvecklingsprojekt har tagits till vara och påverkat stadsplanering i och utanför Sverige.

Jag är också i färd med att tillsammans med kollegor från Uppsala universitet avsluta långt gången forskning om hur och i vilken utsträckning de senaste årens renoveringar av hyresrätter uppförda under 1960- och 1970-talets miljonprogram har påverkat boende i dessa områden.

Mobilitet, kollektivtrafik, transporträttvisa

Jag har ett brett intresse för hur transportinfrastrukturer planeras och de komplexa politiska förhållanden och utmaningar detta kretsar kring.

I min avhandling "An infrastructure of freedom: Atlanta, race, and the struggle over public transportation in the capitalist city" undersökte jag kollektivtrafikplaneringens förutsättningar att uppnå målet att ge stadsinvånare tillgång till grundläggande transportmöjligheter. Jag visade bland annat hur planeringens handlingsutrymme påverkades av processer som kollektivtrafikmyndigheter och planerare i liten utsträckning kan påverka, däribland gentrifiering och framväxten av mobilitetstjänster så som Uber. Med utgångspunkt i delstudier av kollektivtrafikaktivism försökte jag också bidra till diskussioner om behovet av en breddad tolkning av begreppet transporträttvisa.

Publikationer

Organisation