Fotografi av Mengyun Chen

Mengyun Chen

Postdoktor

Publikationer

2024

Anna Dávid, Julia Morat, Mengyun Chen, Feng Gao, Mats Fahlman, Xianjie Liu (2024) Mapping Uncharted Lead-Free Halide Perovskites and Related Low-Dimensional Structures Materials, Vol. 17, Artikel 491 Vidare till DOI

2023

Jiaxin Pan, Ziming Chen, Tiankai Zhang, Beier Hu, Haoqing Ning, Zhu Meng, Ziyu Su, Davide Nodari, Weidong Xu, Ganghong Min, Mengyun Chen, Xianjie Liu, Nicola Gasparini, Saif A. Haque, Piers R. F. Barnes, Feng Gao, Artem A. Bakulin (2023) Operando dynamics of trapped carriers in perovskite solar cells observed via infrared optical activation spectroscopy Nature Communications, Vol. 14, Artikel 8000 Vidare till DOI
Mengyun Chen, Tiankai Zhang, Anna Elsukova, Zhang-Jun Hu, Rui Zhang, Yonghong Wang, Xianjie Liu, Xiaoke Liu, Feng Gao (2023) Kinetically Controlled Synthesis of Quasi-Square CsPbI<sub>3</sub> Nanoplatelets with Excellent Stability Small Vidare till DOI

2022

Tiankai Zhang, Feng Wang, Hak-Beom Kim, In-Woo Choi, Chuan Fei Wang, Eunkyung Cho, Rafal Konefal, Yuttapoom Puttisong, Kosuke Terado, Libor Kobera, Mengyun Chen, Mei Yang, Sai Bai, Bowen Yang, Jiajia Suo, Shih-Chi Yang, Xianjie Liu, Fan Fu, Hiroyuki Yoshida, Weimin Chen, Jiri Brus, Veaceslav Coropceanu, Anders Hagfeldt, Jean-Luc Bredas, Mats Fahlman, Dong Suk Kim, Zhang-Jun Hu, Feng Gao (2022) Ion-modulated radical doping of spiro-OMeTAD for more efficient and stable perovskite solar cells Science, Vol. 377, s. 495-501, Artikel eabo2757 Vidare till DOI