Tidigare upptäckt av hörselproblem

Ofta tar det många år innan personer med begynnande hörselproblem söker hjälp, ibland tar det uppemot ett decennium. Ett tänkbart sätt att korta ned denna tid är att ta ny teknologi till hjälp för att underlätta vårdsökande och rehabilitering. Min forskning kretsar kring dessa frågor, om hörseltest och hur personer som tar dess test fungerar kognitivt och hur deras psykiska mående är, men också behandlande åtgärder för personer som upplever ett psykiskt lidande kopplat till försämrad hörsel.

Nedsatt hörsel

Att höra dåligt är ett vanligt problem, och nedsatt hörsel innebär ofta att man får svårt att klara av sitt arbete, att vara fullt delaktig i sina fritidsintressen och förstås svårigheter med talad kommunikation. I den forskargrupp jag ingår i har vi på olika sätt försökt använda oss av internet för att göra det lättare att själv kontrollera sin hörselförmåga på nätet. Vi undersöker även hur nedsatt hörsel hänger ihop med andra förmågor, till exempel om man får försämringar i andra delar av den språkliga förmågan som exempelvis att identifiera om två ord rimmar med varandra eller ej. Vi har även erbjudit internetbaserad behandling för personer som upplever ett försämrat psykiskt mående på grund av sin otillfredsställande hörselförmåga. Denna behandling genomfördes som ett åtta veckor långt behandlingsprogram helt över internet. Studien har redan lett till två examensuppsatser för psykologprogrammet, och flera publikationer relaterat till studiens resultat planeras.  

Kronisk smärta

Parallellt med mina doktorandstudier inom hörselområdet intresserar jag mig också för kronisk smärta, och arbetar både med forskning och kliniskt arbete i egenskap av legitimerad psykolog på Smärt- och rehabiliteringsenheten i Linköping. I dagsläget består mina huvudsakliga uppgifter kring arbetet att sprida och undervisa samt utvärdera ett nytt nationellt register för smärtrehabilitering på primärvårdsnivå.
   

Undervisning

Jag är även aktiv som lärare, primärt på psykologprogrammet. I huvudsak sker mina insatser på kurser om kognition samt kurser om KBT och hälsopsykologi. Jag har även varit bihandledare för examensuppsatser på både psykolog- och psykoterapeut-programmet.