Pia Forsberg

Fästingburna infektioner – interaktion mellan fästing, patogen och den bitne individen

Fästingburna infektioner (FI) är i ökande, bland annat beroende på klimatförändringar.

Fästingar är ofta bärare av t.ex Borrelia(B) burgdorferi, Anaplasma(A) phagocytophilum, Rickettsia (R) helvetica samt "tick-born encephalitis" (TBE)-virus, som är kända att orsaka sjukdom. Detta kostar sjukvården mycket,särskilt oron för borrelia infektion och TBE som många individer hyser.Det är ej ovanligt att individer efter känt fästingbett önskar antibiotikum redan innan sjukdom uppträder, med risk för ökande resistensutveckling.

Risken att bli smittad genom enstaka fästingbett är inte känd, men uppskattningar har gjorts baserade på förekomsten av smittade fästingar som samlats in från naturen. Det har aldrig undersökts i vilken utsträckning smittan förekommer i fästingar som BITIT människan och hur interaktionen sker mellan mikrob och värd.Vidare är det oklart varför sjukdomsförloppet blir så olika i olika patienter, särskilt vid TBE och borrelios. I den aktuella studien kan symtombilden kopplas till den infekterade fästingen som bitit.

Frågeställningar

Interaktionen mellan mikrob och fästing som bitit människan

  • Hur vanligt är det att fästingar som biter individer i de olika studieområdena är infekterade med B. burgdorferi, TBE-virus, A. phagocytophilum och/eller R. helvetica?
  • Hur ser de geografiska skillnaderna ut?
  • Finns det helt nya varianter av bakterier/virus som sprides med fästingar? Har de nya farliga TBE-virusen kommit till Sverige

Interaktionen mellan mikrob och den bitne individen = människan

  • Hur stor är risken att bli sjuk efter ett bett av en fästing infekterad med ovan nämnda agens? Förekommer asymtomatiska infektioner efter bett av smittbärande fästingar?
  • Hur påverkas riskerna att infekteras beroende på hur länge fästningen sugit blod?
  • Finns det någon koppling mellan antalet bakterier/virus i fästingen och utvecklandet av FI?
  • Finns det någon koppling mellan genetisk variant/subtyp av t ex borrelia eller TBE-virus och hur det kliniska förloppet utvecklas av FI?
  • Hur är immunreaktiviteten hos den bitne individen kopplad till det kliniska förloppet?

Projektbeskrivning

Personer ombedes att, om de blir bitna av fästing, ta bort fästingen och lämna in den till sin vårdcentral (VC). Personen lämnar blodprov och fyller i ett frågeformulär som är relaterat till FI.

Personen ombeds att samla in ev. ytterligare fästingar som biter sig fast under perioden fram till det andra besöket 3 mån efter bettet. Nytt blodprov lämnas och frågeformulär fylls i om ev symtom.

Om symtom på FI uppkommer under studietiden kontaktar patienten sin VC. Ytterligare blod och kopia på de relevanta journalanteckningarna skickas till undertecknad. Patienterna kommer att följas upp tills de blivit återställda.

Från fästingen extraheras DNA. PCR-teknik användes(12,13). Då fås information om vissa kloner oftare infekterar personer än andra och om multiklonala FI förekommer. Antikroppstitrar och biomarkörer i blodet, cytokiner och kemokiner, från den fästingbitne individen, analyseras med Luminex xMAP teknik (14).

För att kunna erhålla valid kunskap inom detta forskningsområde uppskattar vi att ca 10 000 fästingar behöver analyseras och de bitna individernas blod och sjukhistoria ingår för varje fästing. Projektet måste därför löpa under flera år och måste inkludera många områden, inkl. Åland,ett högendemiskt område.

Betydelse

Projektet belyser kopplingar mellan infekterade fästingar och risken att drabbas av infektion efter fästingbett. Angeläget för sjukvården att få kunskap om utbredningen av smittade fästingar,risk för överföring av smitta till patienten och risk för att utveckla symtom. Ökade kunskaper om varför vissa personer blir sjukare än andra. Studien genererar dessutom en nedfrusen bank av fästinggenetiskt material från fästingar som bitit människor, för att senare kunna identifiera nya/mer allvarliga infektioner som kan tänkas etableras i Sverige p.g.a. klimatförändringar.

Publikationer

2023

Paula Gyllemark, Johanna Sjöwall, Pia Forsberg, Jan Ernerudh, Anna Jonsson Henningsson (2023) Intrathecal Th17-driven inflammation is associated with prolonged post-treatment convalescence for patients with Lyme neuroborreliosis Scientific Reports, Vol. 13 Vidare till DOI
Nellie Carlströmer Berthén, Eszter Tompa, Susanne Olausson, Clara Nyberg, Dag Nyman, Malin Ringbom, Linda Perander, Joel Svärd, Per-Eric Lindgren, Pia Forsberg, Peter Wilhelmsson, Johanna Sjöwall, Marika Nordberg (2023) The AxBioTick Study: Borrelia Species and Tick-Borne Encephalitis Virus in Ticks, and Clinical Responses in Tick-Bitten Individuals on the Aland Islands, Finland Microorganisms, Vol. 11, Artikel 1100 Vidare till DOI

2022

Ivar Tjernberg, Paula Gyllemark, Henrik Zetterberg, Kaj Blennow, Jan Ernerudh, Pia Forsberg, Johanna Sjöwall, Anna Jonsson Henningsson (2022) Cerebrospinal fluid markers of inflammation and brain injury in Lyme neuroborreliosis - a prospective follow-up study Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Vol. 60, s. 1124-1132 Vidare till DOI
Linda Wass, Hanne Quarsten, Per-Eric Lindgren, Pia Forsberg, Elisabet Skoog, Kenneth Nilsson, Christine Lingblom, Christine Wennerås (2022) Cytokine responses of immunosuppressed and immunocompetent patients with Neoehrlichia mikurensis infection Medical Microbiology and Immmunology, Vol. 211, s. 133-141 Vidare till DOI

2021

Anna Jonsson Henningsson, Audun Aase, Herjan Bavelaar, Signe Flottorp, Pia Forsberg, Ingvild Kirkehei, Matilda Lövmar, Kenneth Nilsson, Dag Nyman, Katharina Ornstein, Johanna Sjöwall, Barbro H. Skogman, Ivar Tjernberg, Ingeborg Aaberge (2021) Laboratory Methods for Detection of Infectious Agents and Serological Response in Humans With Tick-Borne Infections: A Systematic Review of Evaluations Based on Clinical Patient Samples Frontiers In Public Health, Vol. 9, Artikel 580102 Vidare till DOI

Publikationer

Omslag för publikation ''
Pia Forsberg (2004)

Infektionsmedicin: epidemiologi, klinik, terapi , s.378-382

Omslag för publikation ''
Ann-Margreth Olinder-Nielsen, Carl Granert, Pia Forsberg, Vanda Friman, Auli Vietorisz, Janne Björkander (2007)

Scandinavian Journal of Infectious Diseases , Vol.39 , s.44-50 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Barbro Hedin Skogman, Pia Forsberg, Sirkka Vene, Britt Åkerlind (2014)

Open Journal of Clinical Diagnostics , Vol.4 , s.123-129 Vidare till DOI

Publikationer i DiVA

2023

Paula Gyllemark, Johanna Sjöwall, Pia Forsberg, Jan Ernerudh, Anna Jonsson Henningsson (2023) Intrathecal Th17-driven inflammation is associated with prolonged post-treatment convalescence for patients with Lyme neuroborreliosis Scientific Reports, Vol. 13 Vidare till DOI
Nellie Carlströmer Berthén, Eszter Tompa, Susanne Olausson, Clara Nyberg, Dag Nyman, Malin Ringbom, Linda Perander, Joel Svärd, Per-Eric Lindgren, Pia Forsberg, Peter Wilhelmsson, Johanna Sjöwall, Marika Nordberg (2023) The AxBioTick Study: Borrelia Species and Tick-Borne Encephalitis Virus in Ticks, and Clinical Responses in Tick-Bitten Individuals on the Aland Islands, Finland Microorganisms, Vol. 11, Artikel 1100 Vidare till DOI

2022

Ivar Tjernberg, Paula Gyllemark, Henrik Zetterberg, Kaj Blennow, Jan Ernerudh, Pia Forsberg, Johanna Sjöwall, Anna Jonsson Henningsson (2022) Cerebrospinal fluid markers of inflammation and brain injury in Lyme neuroborreliosis - a prospective follow-up study Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Vol. 60, s. 1124-1132 Vidare till DOI

Organisation