Bibliotekarie vid pliktexemplarenheten

Mina arbetsuppgifter är att göra urval och att fördela dessa böcker, som sedan ska bedömas av ämnesansvarig bibliotekarie.
Jag ägnar även en del av min tid inom pliktexemplarsenheten åt att se till att efterfrågad litteratur når sina låntagare.