Fotografi av Suzanne Parmenius-Swärd

Suzanne Parmenius-Swärd

Filosofie doktor i svenska med didaktisk inriktning och universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning svenska språket. I min forskning studerar jag skrift- och textpraktiker främst i gymnasieskolan och i högre utbildning. Det teoretiska intresset rör socialsemiotik, funktionell textanalys samt multimodal diskursanalys. Mitt intresse rör också ämnesdidaktik i svenska framför allt bedömningsfrågor och skriftspråksutvecklande arbete i skolan. Avhandlingen, Skrivande som handling och möte – gymnasieelever om skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet (2008) behandlar gymnasieelevers uppfattningar om skrivande i svenskämnet.

Lärararbetet vid LiU innebär undervisning i skrivande, skrivdidaktik, textanalys och handledning av examensarbeten i lärarutbildningen avseende svenska. Jag ansvarar för det ämnesdidaktiska området i svenska och har en samordnande funktion avseende ämnet i lärarutbildningen. De senaste åren har även fortbildning för verksamma lärare engagerat mig. I boken Läsning, skrivande, samtal: textarbete i svenska på gymnasiet (Bommarco & Parmenius Swärd, 2012, 2018) utvecklar jag resultat av min forskning och beprövande erfarenhet avseende skrivande och text, men behandlar även bedömningsfrågor i svenskämnet. I två moduler för läslyftet (Skolverket 2016) skriver jag flera artiklar om kritiskt och analytiskt arbete med text, och om hur lärare kan arbeta med elevers utveckling avseende vetenskaplig text.

Handledning: Handledare för Lisbeth Hurtig i forskarskolan i Pedagogiskt arbete med inriktning mot svenskämnets och de moderna språkens didaktik .

Nätverk: Nätverket Svenska med didaktisk inriktning SmDi och Nätverket för modersmålsdidaktik NNMF.

Pågående projekt:
Instruktionen som text – gymnasielevers möte med nationella provets texter
Om begreppsbildning och lärande hos studerande i kemisk biologi.

Publikationer

2024

Suzanne Parmenius-Swärd, Daniel Poland, Stina Widell, Maria Brandin (2024) Formellt skrivande i alla ämnen i gymnasiet: Att utveckla undervisning

2020

Maritha Johansson, Bengt-Göran Martinsson, Suzanne Parmenius-Swärd (Redaktörskap) (2020) Trettonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: bildning, utbildning, fortbildning

2019

Anna Nordenstam, Suzanne Parmenius-Swärd (Redaktörskap) (2019) Digitalt

2018

Suzanne Parmenius-Swärd (2018) Vetenskaplighet och vetenskaplig text

Relaterat innehåll