Forskningsmiljön Pedagogiskt arbete med inriktning mot språk- och litteraturdidaktik

Svart tavla med text pedagogiskt arbete

Forskningsmiljön Pedagogiskt arbete med inriktning mot språk- och litteraturdidaktik (PASL) har en ämnesdidaktisk inriktning. I miljön bedrivs didaktisk forskning i svenska, svenska som andraspråk, svenska för invandrare (SFI) och engelska.

Områden som undersöks är språkanvändning, språkutveckling, språkinlärning, skrivande och litteraturundervisning, litteraturläsning, litteraturtolkning samt läromedels- och medieanvändning inom skolans undervisning.  Aspekter som också är av intresse är språk och litteratur inom lärarutbildning, internationella komparationer, språkanvändning inom andra skolämnen samt ämnesdidaktikens utveckling som forskningsområde. 

Forskningsområden

Svenskämnesdidaktik

I forskningsmiljön PASL finns en stark svenskämnesdidaktisk forskningstradition.

Vi undersöker svenskämnets språk- och litteraturdidaktiska aspekter ur olika perspektiv. Forskningen undersöker såväl elevers som lärares perspektiv på svenskämnet samt dokument av olika slag som berör undervisningen.

Våra intresseområden rör skrivande och skrivutveckling, litteraturreception, litteratur i ett förändrat medielandskap och internationella komparationer.

Just nu pågår forskning om litteratursamtal, poesiundervisning, lärarstudenters skrivdidaktik, svenskämnets språkliga delar ur ett historiskt perspektiv, grammatikundervisning ur ett SFL-perspektiv, samt svenskämnesdidaktik som akademiskt ämne.

 

Engelskämnets didaktik

Forskningsområdet engelskämnets didaktik är under uppbyggnad inom PASL.

Vid institutionen för kultur och samhälle (IKOS) bedrivs forskning som undersöker engelskundervisning ur ett samtals- och interaktionsanalytiskt perspektiv, liksom poesins plats i läroböcker i engelskämnet.

Tidigare har vi genomfört några mindre projekt som rör engelskundervisning, till exempel ett ULF-projekt om engelskundervisning på låg- och mellanstadiet.

Vid IKOS pågår forskning om elevers muntliga interaktion samt digitalt samskrivande inom ämnet engelska. 

Didaktik i svenska som andraspråk

Forskningsfältet svenska som andraspråk har en stark förankring i undervisning på alla nivåer, från förskolan till vuxenutbildningen.

Några studier har ett större fokus på lärarna och didaktik, medan andra studier följer elevernas utveckling av svenska som andraspråk när det gäller exempelvis läsning, skrivande och uttal.

Vi har pågående forskning som handlar om skrivundervisning och skrivande hos yngre flerspråkiga elever (F-6) och vuxna samt studier av olika didaktiska metoder för att främja uttalsundervisning för vuxna inlärare på exempelvis sfi (svenska för invandrare).

Här finns också forskning om modersmålsundervisning i den svenska skolan där modersmålslärare får komma till tals om sin undervisning i respektive modersmål och vilken litteratur de använder.

Andra intressanta didaktiska forskningsfält inom svenska som andraspråk är läsförståelse, litteraturdidaktik och ämnesspråk i ämnesundervisning på högstadiet och gymnasiet.

Forskare knutna till Didaktik i svenska som andraspråk

Forskarutbildning

Seminarier och konferenser

Kalender

Nyheter och reportage

Nyheter

Nätverksträff.

Nordiskt nätverk skapar didaktiska synergier

– Skriftkompetensen har nog aldrig har varit viktigare än vad den är idag. När AI tar allt större plats är denna kunskap extra central! Det här är en utmaning och därför känns det helt avgörande att vi i Norden går samman och sprider vår forskning.

Per Holmberg.

Glad och hedrad LiU-professor får pris av Svenska Akademien

Per Holmberg är gästforskare vid IKOS, han har tilldelats ett helt nytt pris från Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård.

Kvinna skriver på whiteboardtavla och tittar in i kameran

Brinner för undervisning – nu får hon Sveriges största lärarpris

Hon växte upp i ett hem där båda föräldrarna var lärare. Att följa i deras fotspår fanns inte hos Helen Winzell – fram till en dag då hon vikarierade för sin mor. Sedan dess har hon brunnit för undervisning och får nu Ingemars Lärarpris.

I media

Kontakt

Organisation