Forskningsmiljön Pedagogiskt arbete med inriktning mot språk- och litteraturdidaktik

Svart tavla med text pedagogiskt arbete

Forskningsmiljön Pedagogiskt arbete med inriktning mot språk- och litteraturdidaktik (PASL) har en ämnesdidaktisk inriktning. I miljön bedrivs didaktisk forskning i svenska, svenska som andraspråk, svenska för invandrare (SFI) och engelska.

Områden som undersöks är språkanvändning, språkutveckling, språkinlärning, skrivande och litteraturundervisning, litteraturläsning, litteraturtolkning samt läromedels- och medieanvändning inom skolans undervisning.  Aspekter som också är av intresse är språk och litteratur inom lärarutbildning, internationella komparationer, språkanvändning inom andra skolämnen samt ämnesdidaktikens utveckling som forskningsområde. 

Aktuella forskningsområden

Språk- och skrivdidaktik

Skrivundervisning i ett skol- och lärarutbildningsperspektiv

Inom detta område studeras elevers skrivande och skrivutveckling. Dessutom studeras när och under vilka villkor som lärarstudenter och lärare i svenska utvecklar kunskap om skrivundervisning. 

Suzanne Parmenius Swärd och Helen Winzell

Uttal och uttalsundervisning i ett andraspråksperspektiv

Inom forskningsfältet studeras såväl inlärning som utveckling av uttalet liksom uttalsundervisning företrädesvis hos vuxna andraspråksinlärare. 

Elisabeth Zetterholm

Flerspråkig litteracitet

Här studeras flerspråkiga elevers skrivprocesser

Elisabeth Zetterholm

Modersmålslärare och modersmålsundervisning i den svenska skolan

Inom detta forskningsfält studeras modersmålslärares olika roller, deras syn på innehåll i utbildning för modersmålslärare samt modersmålsundervisningen.

Elisabeth Zetterholm

Litteraturdidaktik

Litterär reception och analys

Området behandlar användning, tolkning och förståelse av litterära texter av olika slag på skolans alla stadier samt inom lärarutbildning. 

Maritha Johansson, Bengt-Göran Martinsson, Gunilla Ståhlberg och Simon Wessbo.

 

Internationella komparationer av undervisning, litterär reception och styrdokument i olika länders litteraturundervisning i förstaspråket(L1).

Maritha Johansson

Begreppslärande och kunskapsutveckling.

Inom detta fält fokuseras på hur teoretiska begrepp inom olika ämnen, exempelvis litteraturanalys, implementeras och används i undervisning. 

Maritha JohanssonBengt-Göran Martinsson och Suzanne Parmenius Swärd.

Litteratur och medier

Detta område undersöker litteraturens och litterära läromedels villkor i det nya medielandskapet. 

Bengt-Göran Martinsson och Simon Wessbo.

Övrigt

Svenskämnet och Curriculum Studies

Detta område studerar hur svenskämnets innehåll konstrueras och har konstruerats över tid.

Bengt-Göran Martinsson och Fredrik Olsson

Svenskdidaktik som forsknings- och professionsfält

I fokus för detta område står frågor om hur svenskdidaktiken utvecklats som forskningsfält i relation till utbildnings- och forskningspolitik, akademiska discipliner samt verksamma lärares och lärarutbildningens behov av forskning. 

Bengt-Göran Martinsson och Maritha Johansson.

Forskarutbildning

Seminarier och konferenser

Nyheter och reportage

Nyheter

Kontakt

Forskare

Organisation