Forskningsmiljön Pedagogiskt arbete med inriktning mot språk- och litteraturdidaktik

Svart tavla med text pedagogiskt arbete

Forskningsmiljön Pedagogiskt arbete med inriktning mot språk- och litteraturdidaktik (PASL) har en ämnesdidaktisk inriktning. I miljön bedrivs didaktisk forskning i svenska, svenska som andraspråk, svenska för invandrare (SFI) och engelska.

Områden som undersöks är språkanvändning, språkutveckling, språkinlärning, skrivande och litteraturundervisning, litteraturläsning, litteraturtolkning samt läromedels- och medieanvändning inom skolans undervisning.  Aspekter som också är av intresse är språk och litteratur inom lärarutbildning, internationella komparationer, språkanvändning inom andra skolämnen samt ämnesdidaktikens utveckling som forskningsområde. 

Forskningsområden

Svenskämnesdidaktik

I forskningsmiljön PASL finns en stark svenskämnesdidaktisk forskningstradition.

Vi undersöker svenskämnets språk- och litteraturdidaktiska aspekter ur olika perspektiv. Forskningen undersöker såväl elevers som lärares perspektiv på svenskämnet samt dokument av olika slag som berör undervisningen.

Våra intresseområden rör skrivande och skrivutveckling, litteraturreception, litteratur i ett förändrat medielandskap och internationella komparationer.

Just nu pågår forskning om litteratursamtal, poesiundervisning, lärarstudenters skrivdidaktik, svenskämnets språkliga delar ur ett historiskt perspektiv, grammatikundervisning ur ett SFL-perspektiv, samt svenskämnesdidaktik som akademiskt ämne.

 

Engelskämnets didaktik

Forskningsområdet engelskämnets didaktik är under uppbyggnad inom PASL.

Vid institutionen för kultur och samhälle (IKOS) bedrivs forskning som undersöker engelskundervisning ur ett samtals- och interaktionsanalytiskt perspektiv, liksom poesins plats i läroböcker i engelskämnet.

Tidigare har vi genomfört några mindre projekt som rör engelskundervisning, till exempel ett ULF-projekt om engelskundervisning på låg- och mellanstadiet.

Vid IKOS pågår forskning om elevers muntliga interaktion samt digitalt samskrivande inom ämnet engelska. 

Didaktik i svenska som andraspråk

Forskningsfältet svenska som andraspråk har en stark förankring i undervisning på alla nivåer, från förskolan till vuxenutbildningen.

Några studier har ett större fokus på lärarna och didaktik, medan andra studier följer elevernas utveckling av svenska som andraspråk när det gäller exempelvis läsning, skrivande och uttal.

Vi har pågående forskning som handlar om skrivundervisning och skrivande hos yngre flerspråkiga elever (F-6) och vuxna samt studier av olika didaktiska metoder för att främja uttalsundervisning för vuxna inlärare på exempelvis sfi (svenska för invandrare).

Här finns också forskning om modersmålsundervisning i den svenska skolan där modersmålslärare får komma till tals om sin undervisning i respektive modersmål och vilken litteratur de använder.

Andra intressanta didaktiska forskningsfält inom svenska som andraspråk är läsförståelse, litteraturdidaktik och ämnesspråk i ämnesundervisning på högstadiet och gymnasiet.

Forskare knutna till Didaktik i svenska som andraspråk

Forskarutbildning

Seminarier och konferenser

Kalender

17 oktober 2024

Konferens: Litteracitet i andraspraksundervisning för vuxna och ungdomar

17 oktober 2024 kl. 09.00 - 18 oktober 2024 kl. 16.30

Konferensen är en mötesplats för forskare, lärare och lärarutbildare som är intresserade av frågor kring litteracitet i andraspråksundervisning för vuxna och ungdomar. Temat är Multimodalitet i flerspråkiga kontexter och konferensen är en uppföljning på den konferens som gavs vid högskolan i Dalarna 2022.

Kontakt

Nyheter och reportage

Nyheter

Porträtt av forskaren Helen Winzell

Låt Chat GPT få ta plats i klassrummet

Svenskundervisningens klassrum är inte längre bara en plats för lärare och elever, här kan också generativa AI-verktyg som Chat GPT få ta plats. Det menar Helen Winzell, som nu introducerar flera utbildningsmoduler för svensklärare på gymnasiet.

Per Holmberg

Från vikingatida runristningar till nutida texter

Vi kan tolka runristningar genom att förstå solens betydelse för  människan och genom att läsa en runsten på den plats den är rest. Det menar Per Holmberg. Som gästprofessor i Tage Danielssons namn har han haft vikingatida och nutida texter i fokus.

Person skriver i ett block.

Helen Winzell prisas för sin forskning om skrivundervisning

Hur utvecklar nyutbildade gymnasielärare i svenska sin kunskap om skrivundervisning? Och vilka förutsättningar behövs? Det studerade Helen Winzell i sin avhandling. Nu får hon Eve Malmquists pris för läsforskning 2022.

I media

Kontakt

Organisation