Presentation

Öron-, näs- och halssjukdomar drabbar alla åldrar och många organsystem. I innerörat finns vår sensorik för både hörsel och balans. Störningar i dessa system kan ge hörselnedsättning, tinnitus, yrsel, balansstörning och åksjuka.

Mitt intresse för ÖNH området började med studier av den mänskliga balansen och övergick senare i mekanismer för åksjuka, som även tillämpades på de nya snabbtågen X2000 under 1990 talet. Jag har även bedrivit forskning inom diagnostik och hantering av balanssjukdomar och tinnitus. Mitt övervägande intresse har varit inom utbildning där jag började som handledare vid läkarprogammet i början av 1990 talet och även bedrev forskarutbildning i ämnet medicinsk statistik och försöksplanering.

Utbildningsuppdraget inom ÖNH området finns inom grundutbildning, specialistutbildning och forskarutbildning samt gentemot andra specialister i fortbildningen.

Publikationer

2022

2019

2018

Avhandlingar och studier

Två avhandlingsprojekt har behandlat åksjukemekanismer. I ett stort tvärvetenskapligt forskningsprojekt utvärderades mekanismer för åksjuka i fältstudier på moderna svenska snabbtåg och vid kontrollerade betingelser med tågliknande rörelser i simulator. Fältstudierna redovisades i licentiatavhandling vid KTH 1996, och simulatorstudierna adderades till avhandlingen som försvarades 2000 (Johan Förstberg).

Detta projekt fick sin fortsättning vid fullskaletester på högprovocerande tågbanor i Oslotrakten och data bearbetades vidare i en licentiatavhandling vid KTH 2009 (Rickard Persson).

Studier av åksjuka och dess betydelse för prestation vid svåra transportbetingelser (militär stridsmiljö) inleddes ett forskningsprojekt som senare kom att handla om kognitiv funktion vid olika former av rörelseorsakat illamående hos frivilliga försökspersoner. Avhandlingen framlades 2009 (Joakim Dahlman).

Experimentella studier i ämnet åksjuka har även bedrivits vid balanslaboratoriet och kunnat visa vissa effekter av akupressur (Alkaissi et al).

I ett annat avhandlingsprojekt studerades effekter av rörelseträning och sjukgymnastik vid tillstånd med yrsel och balansstörning (Ann-Sofi Kammerlind 2005).

Denna forskningslinje har fortsatt med studier av predicerande faktorer för funktionstillfrisknande efter balansnervsinflammation med stöd av FORSS. Resultat från detta arbete har för att markera ämnets betydelse för folkhälsan publicerats inom FYSS-projektet.

Ett doktorandarbete framlagt 2016 har analyserat omhändertagandet av patienter med hörselnedsättning och tinnitus drivs av leg audionom Reza Zarenoe. En komplett Linköpingskohort av omhändertagna patienter (ca 700 st) beskriver sina symptom i enkäter och dessa relateras till audiologiska och diagnostiska data från klinikens journaler.

Utprovning av hörapparater kunde i vissa avseenden påverka patienternas arbetsminne. Strukturerad teknik för hörapparatutprovning (MI) kunde visas ge en effektivare process. 

Akut hörselnedsättning och viktiga faktorer för dess behandling studerades av Ramesh Zarenoe (disputerat 2011). Anna-Brita Mjönes avlade licentiatexamen 2009 med en avhandling om sväljningsbesvär och matstrupsfunktion.

Uppdrag

Undervisning

 • Sedan 1986 föreläsnings- och undervisningsuppdrag på läkarprogrammet och logopedprogrammet - grundutbildning, vidareutbildning och forskarutbildning
 • 2004-2005 ansvar för läkarprogrammets kliniska stadium

Pedagogik

 • Pedagogiskt utvecklingsarbete av jämförande studier av olika lärmodeller
 • Examinator
 • Handledare

Administration

 • 2005-2011 programansvarig läkarprogrammet, Linköping
 • Sedan 2009 ämnesföreträdare på läkarprogrammet, Linköping
 • 2010-2016 ST studierektor vid Öronkliniken, US Linköping
 • 2001-2006, 2012-2015 Styrelseposter Linköpings Läkaresällskap
 • Ordförande Svensk förening för Medicinsk Undervisning (SFMU) 2008-2013
 • Medlem i Svenska Läkaresällskapets Nämnd 2014-ff, ordförande i Utbildningsdelegationen 2014-ff
 • Forskningsbedömning: opponent (Lund), rapporteur (Nancy, Frankrike), halvtidsbedömning (Lund, Linköping, Stockholm), akademiska tjänstebedömningar (Sverige, Irland, Danmark), betygsnämnd (Lund, Linköping, Stockholm)
 • Refereeuppdrag 237 st för 40 tidskrifter sedan 1991
 • Medlem i Klinikledningen Öronkliniken Östergötland sedan 2016

CV

Grundutbildning

 • 1984 civilingenjör KTH-F
 • 1988 läkarexamen, Linköping
 • 1990 fil kand Linköping
 • 1990 läkarlegitimation
 • 1994 specialist i öron-näs-, halssjukdomar
 • 1998 specialist hörselsjukdomar

Läkaranställningar

 • 1989 AT läkare Linköping
 • 1991 ST läkare öron Linköping
 • 1994 Avd läkare Linköping
 • 1995 Avd läkare Örebro
 • 1996 Avd läkare Linköping
 • 2000 Överläkare Linköping
 • 1998-2002, 2010-2013 schemaläggare Öronkliniken
 • 2010-2016 ST studierektor Öronklininiken
 • 2016-ff FoUU-ansvarig Öronkliniken och ledningsgruppsmedlem

Akademi

 • 1991 Medicine doktorsexamen Linköping
 • 1996 Postdoc Basel
 • 1998 Docent otorhinolaryngologi
 • 1999 Universitetslektor vikarierande, 2003 ordinarie
 • 2011 Professor
 • 2005-2011 Programansvarig läkarutbildningen
 • 2011-2014 Terminsansvarig T7 LÄK
 • 2015-ff Ordförande Tema Neuro
 • 2017-ff Programansvarig Logopedprogrammet
 • 2009 Ämnesföreträdare öron-, näs-, halssjukdomar

Varia

 • 1992 Reservofficer flygvapnet (kapten) 
 • 1993 Auktoriserad flygläkare
 • 2000 Europacertifierad JAR