Fotografi av Xiaoyu Sun

Xiaoyu Sun

Doktorand

Publikationer

2024

Ji-Chong Hu, Hai-Liang Huang, Chong-Chong Wu, Xiao-Yu Sun, Jie Wang, Yan-Hong Yang, Jing-Long Qu, Liang Jiang, Jin-He Dou, Yang Chen (2024) Oxidation behavior of Ni-based superalloy GH4738 under tensile stress Rare Metals, Artikel s12598-024-02715-8 Vidare till DOI
Xiaoyu Sun, Longfei Zhang, Yanming Pan, Lilong Zhu, Zaiwang Huang, Liang Jiang (2024) Tuning Mo/W ratio to improve high temperature oxidation resistance of single crystal nickel base superalloys Materials Today Communications, Vol. 38, Artikel 107826 Vidare till DOI

2023

Xiaoyu Sun (2023) Performance of High-temperature Coatings: Oxidation and Interdiffusion
Xiaoyu Sun, Pimin Zhang, Johan Moverare, Xin-Hai Li, Luqing Cui, Ru Lin Peng (2023) Impeding the γ' depletion during the interdiffusion between bond coatings and superalloys via introduction of tantalum in bond coatings Materials & design, Vol. 227, Artikel 111792 Vidare till DOI

2022

Luqing Cui, Cheng-Han Yu, Shuang Jiang, Xiaoyu Sun, Ru Lin Peng, Jan-Erik Lundgren, Johan Moverare (2022) A new approach for determining GND and SSD densities based on indentation size effect: An application to additive-manufactured Hastelloy X Journal of Materials Science & Technology, Vol. 96, s. 295-307 Vidare till DOI