Xinyi Cai

Postdoktor

Publikationer

2023

Fuxiang Ji, Johan Klarbring, Bin Zhang, Feng Wang, Linqin Wang, Xiaohe Miao, Weihua Ning, Muyi Zhang, Xinyi Cai, Babak Bakhit, Martin Magnuson, Xiaoming Ren, Licheng Sun, Mats Fahlman, Irina A Buyanova, Weimin Chen, Sergei I Simak, Igor A. Abrikosov, Feng Gao (2023) Remarkable Thermochromism in the Double Perovskite Cs2NaFeCl6 Advanced Optical Materials, Artikel 2301102 Vidare till DOI

2022

Weidong Cai, Jiajun Qin, Tiqiang Pang, Xinyi Cai, Renxu Jia, Feng Gao (2022) Chirality Induced Crystal Structural Difference in Metal Halide Composites Advanced Optical Materials, Vol. 10, Artikel 2102140 Vidare till DOI