Yushan Zhang

Doktorand

Publikationer

2024

Arvi Jonnarth, Yushan Zhang, Michael Felsberg (2024) High-fidelity Pseudo-labels for Boosting Weakly-Supervised Segmentation 2024 IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV), s. 999-1008 Vidare till DOI

2023

Matej Kristan, Jiri Matas, Martin Danelljan, Michael Felsberg, Hyung Jin Chang, Luka Cehovin Zajc, Alan Lukezic, Ondrej Drbohlav, Zhongqun Zhang, Khanh-Tung Tran, Xuan-Son Vu, Johanna Bjorklund, Christoph Mayer, Yushan Zhang, Lei Ke, Jie Zhao, Gustavo Fernandez, Noor Al-Shakarji, Dong An, Michael Arens, Stefan Becker, Goutam Bhat, Sebastian Bullinger, Antoni B. Chan, Shijie Chang, Hanyuan Chen, Xin Chen, Yan Chen, Zhenyu Chen, Yangming Cheng, Yutao Cui, Chunyuan Deng, Jiahua Dong, Matteo Dunnhofer, Wei Feng, Jianlong Fu, Jie Gao, Ruize Han, Zeqi Hao, Jun-Yan He, Keji He, Zhenyu He, Xiantao Hu, Kaer Huang, Yuqing Huang, Yi Jiang, Ben Kang, Jin-Peng Lan, Hyungjun Lee, Chenyang Li, Jiahao Li, Ning Li, Wangkai Li, Xiaodi Li, Xin Li, Pengyu Liu, Yue Liu, Huchuan Lu, Bin Luo, Ping Luo, Yinchao Ma, Deshui Miao, Christian Micheloni, Kannappan Palaniappan, Hancheol Park, Matthieu Paul, HouWen Peng, Zekun Qian, Gani Rahmon, Norbert Scherer-Negenborn, Pengcheng Shao, Wooksu Shin, Elham Soltani Kazemi, Tianhui Song, Rainer Stiefelhagen, Rui Sun, Chuanming Tang, Zhangyong Tang, Imad Eddine Toubal, Jack Valmadre, Joost van de Weijer, Luc Van Gool, Jash Vira, Stephane Vujasinovic, Cheng Wan, Jia Wan, Dong Wang, Fei Wang, Feifan Wang, He Wang, Limin Wang, Song Wang, Yaowei Wang, Zhepeng Wang, Gangshan Wu, Jiannan Wu, Qiangqiang Wu, Xiaojun Wu, Anqi Xiao, Jinxia Xie, Chenlong Xu, Min Xu, Tianyang Xu, Yuanyou Xu, Bin Yan, Dawei Yang, Ming-Hsuan Yang, Tianyu Yang, Yi Yang, Zongxin Yang, Xuanwu Yin, Fisher Yu, Hongyuan Yu, Qianjin Yu, Weichen Yu, YongSheng Yuan, Zehuan Yuan, Jianlin Zhang, Lu Zhang, Tianzhu Zhang, Guodongfang Zhao, Shaochuan Zhao, Yaozong Zheng, Bineng Zhong, Jiawen Zhu, Xuefeng Zhu, Yueting Zhuang, ChengAo Zong, Kunlong Zuo (2023) The First Visual Object Tracking Segmentation VOTS2023 Challenge Results 2023 IEEE/CVF INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION WORKSHOPS, ICCVW, s. 1788-1810 Vidare till DOI
Yushan Zhang, Andreas Robinson, Maria Magnusson, Michael Felsberg (2023) Leveraging Optical Flow Features for Higher Generalization Power in Video Object Segmentation 2023 IEEEInternational Conferenceon Image Processing: Proceedings, s. 326-330 Vidare till DOI

2020

M. Kristan, A. Leonardis, J. Matas, Michael Felsberg, R. Pflugfelder, J.-K. Kämäräinen, M. Danelljan, L.C. Zajc, A. Lukežic, O. Drbohlav, Linbo He, Yushan Zhang, S. Yan, J. Yang, G. Fernández, A. Hauptmann, A. Memarmoghadam, Á. García-Martín, Andreas Robinson, A. Varfolomieiev, A.H. Gebrehiwot, B. Uzun, B. Yan, B. Li, C. Qian, C.-Y. Tsai, C. Micheloni, D. Wang, F. Wang, F. Xie, Felix Järemo-Lawin, F. Gustafsson, G.L. Foresti, G. Bhat, G. Chen, H. Ling, H. Zhang, H. Cevikalp, H. Zhao, H. Bai, H.C. Kuchibhotla, H. Saribas, H. Fan, H. Ghanei-Yakhdan, H. Li, H. Peng, H. Lu, H. Li, J. Khaghani, J. Bescos, J. Li, J. Fu, J. Yu, J. Xu, J. Kittler, J. Yin, J. Lee, K. Yu, K. Liu, K. Yang, K. Dai, L. Cheng, L. Zhang, L. Wang, L. Wang, Gool L. Van, L. Bertinetto, M. Dunnhofer, M. Cheng, M.M. Dasari, N. Wang, N. Wang, P. Zhang, P.H.S. Torr, Q. Wang, R. Timofte, R.K.S. Gorthi, S. Choi, S.M. Marvasti-Zadeh, S. Zhao, S. Kasaei, S. Qiu, S. Chen, T.B. Schön, T. Xu, W. Lu, W. Hu, W. Zhou, X. Qiu, X. Ke, X.-J. Wu, X. Zhang, X. Yang, X. Zhu, Y. Jiang, Y. Wang, Y. Chen, Y. Ye, Y. Li, Y. Yao, Y. Lee, Y. Gu, Z. Wang, Z. Tang, Z.-H. Feng, Z. Mai, Z. Zhang, Z. Wu, Z. Ma (2020) The Eighth Visual Object Tracking VOT2020 Challenge Results Computer Vision: ECCV 2020 Workshops, Glasgow, UK, August 23–28, 2020, s. 547-601 Vidare till DOI