Yu Wang

Doktorand

Publikationer

2023

Xiangyang Fan, Yu Wang, Xinyu Shen, Zhongkai Yu, Woo Hyeon Jeong, Ji Won Jang, Yeong Gyeong Kim, Seung-Je Woo, Hyungju Ahn, Hyosung Choi, Tae-Woo Lee, Sung Heum Park, Feng Gao, Bo Ram Lee (2023) Phosphine oxide modulator-ameliorated hole injection for blue perovskite light-emitting diodes Journal of Materials Chemistry A, Vol. 11, s. 20808-20815 Vidare till DOI
Jibin Zhang, Bo Cai, Xin Zhou, Fanglong Yuan, Chunyang Yin, Heyong Wang, Hongting Chen, Xinzhen Ji, Xiangfei Liang, Chao Shen, Yu Wang, Zhuangzhuang Ma, Jian Qing, Zhifeng Shi, Zhang-Jun Hu, Lintao Hou, Haibo Zeng, Sai Bai, Feng Gao (2023) Ligand-Induced Cation-p Interactions Enable High-Efficiency, Bright, and Spectrally Stable Rec. 2020 Pure-Red Perovskite Light-Emitting Diodes Advanced Materials, Artikel 2303938 Vidare till DOI
Yong Wang, Yu Wang, Feng Gao, Deren Yang (2023) Efficient Monolithic Perovskite/Silicon Tandem Photovoltaics Energy & Environmental Materials, Artikel e12639 Vidare till DOI