Fotografi av Zhan Chen

Zhan Chen

Postdoktor

Publikationer

2023

Zhan Chen, Xiaoke Liu, Heyong Wang, Xianjie Liu, Lintao Hou, Feng Gao (2023) Photoluminescence Enhancement for Efficient Mixed-Halide Blue Perovskite Light-Emitting Diodes Advanced Optical Materials, Vol. 11, Artikel 2202528 Vidare till DOI
Heyong Wang, Zhan Chen, Fuyu Tian, Guanhaojie Zheng, Hongguang Wang, Tiankai Zhang, Jiajun Qin, Xingyu Gao, Peter A. van Aken, Lijun Zhang, Xiaoke Liu, Feng Gao (2023) Impacts of the Lattice Strain on Perovskite Light-Emitting Diodes Advanced Energy Materials, Vol. 13, Artikel 2202185 Vidare till DOI

2021

Jian Qing, Sankaran Ramesh, Qiang Xu, Xiaoke Liu, Heyong Wang, Zhongcheng Yuan, Zhan Chen, Lintao Hou, Tze Chien Sum, Feng Gao (2021) Spacer Cation Alloying in Ruddlesden-Popper Perovskites for Efficient Red Light-Emitting Diodes with Precisely Tunable Wavelengths Advanced Materials, Vol. 33, Artikel 2104381 Vidare till DOI
Heyong Wang, Zhan Chen, Jingcong Hu, Hongling Yu, Chaoyang Kuang, Jiajun Qin, Xianjie Liu, Yue Lu, Mats Fahlman, Lintao Hou, Xiaoke Liu, Feng Gao (2021) Dynamic Redistribution of Mobile Ions in Perovskite Light-Emitting Diodes Advanced Functional Materials, Vol. 31, Artikel 2007596 Vidare till DOI