Fastighetsavdelningen (FA)

Linköpings universitet ska erbjuda attraktiva, stödjande och nyskapande lokaler, med en konkurrenskraftig, kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad campusutveckling och service samt säkerställa en trygg och säker miljö för alla som vistas på våra campus.

Campusutveckling med lokalplanering samt förvaltning av våra lokaler är centralt för uppdraget. Vidare arbetar avdelningen med schemaläggning, lokalbokning och tentamensservice, miljö- och säkerhetsarbete, post- och husservice samt lokalvård.

Kontakta oss

Campusutvecklingsenheten

Campusutvecklingsenheten arbetar med att strategiskt utveckla LiU:s lokalbestånd och campusområden utifrån LiU:s övergripande strategiska planer och verksamheternas behov. Planerna presenteras i en årligt reviderad lokalförsörjningsplan för de kommande fem åren som fastställs av Universitetsstyrelsen i juni varje år.

Enheten förvaltar LiU:s hyrda lokalbestånd med fokus på LiU-gemensamma lokaler, Universitetsförvaltningens samt Universitetsledningens lokaler. I dialog med fastighetsägare, internhyresgäster, andrahandshyresgäster, studenter och arbetsmiljöombud ska en väl fungerande och kostnadseffektiv förvaltning säkerställas för hela lokalbeståndet. Uppdraget innefattar även aktivt arbete med universitetets hyresavtal, både mot hyresvärdar och andrahandshyresgäster.

Samordning av lokalprojekt och mindre lokalanpassningar utifrån verksamheternas behov samt prövning av nya lokalbehov utifrån LiU:s riktlinjer ingår också i enhetens uppdrag. Uppdraget ska säkerställa hållbara och kostnadseffektiva lokalprojekt.

Lokalboknings-, tentamens- och schemaenheten

Lokalboknings-, tentamens- och schemaenheten ansvarar för att genomföra integrerad schemasamordning och bokning av undervisningslokaler, tentamensplatser och övriga bokningsbara LiU-gemensamma ytor. Uppdraget innefattar också samordning och bokning av tentamensvakter vid anonyma skriftliga salstentamina. En viktig uppgift är även att skapa rutiner för och informera om gällande regelverk för bokning av lokaler och för salstentamina samt se till att de efterföljs av såväl studenter som lärare.

Enheten organiserar och administrerar även genomförandet av högskoleprovet normalt två gånger per år samt förvaltar LiU-gemensamma system för bokningsändamål.

Lokalvårdsenheten

Lokalvårdsenheten ansvarar för att utföra lokalvård samt en del andra servicetjänster vid LiU i syfte att skapa god och trivsam arbetsmiljö. Arbetet utgår från LiU:s övergripande miljömål, som i sin tur bygger på LiU:s miljöutredning. Kvalitetsmålen för uppdraget är satta efter enhetens möjlighet att mäta och övervaka sina processer.

Medarbetare

Miljö- och säkerhetsenheten

Miljö- och säkerhetsenheten driver, utvecklar och koordinerar LiU:s interna miljö- och säkerhetsarbete. Enheten fungerar som kontakt mellan verksamheten och omvärlden i miljö- och säkerhetsfrågor samt utgör ett stöd för verksamheternas arbete med att uppfylla externt och internt ställda krav. Enheten erbjuder också stöd och bidrar till ett strukturerat arbetssätt i verksamheten genom systematiskt miljö- och säkerhetsarbete, bevakar gällande lagstiftning inom området, följer upp LiU:s lagefterlevnad inom sitt ansvarsområde och skapar verktyg inklusive rutiner och förutsättningar för verksamhet vid LiU att enkelt göra rätt.

Post- och husserviceenheten

Post- och husserviceenheten erbjuder servicetjänster inom post, vaktmästeri, transporter, lås och biluthyrning. Detta bidrar till en funktionell, miljövänlig och attraktiv arbetsplats för studenter och anställda på LiU.

Relaterat innehåll