Bild på människor som använder rulltrappor. Mellan rulltrapporna går en äldre person i en vanlig trappa.
Ingenui
I den här kursen lär du dig att kritiskt granska hur samhällsplanering och folkhälsa samspelar, hur sådant samspel påverkar social rättvisa, och hur hälsan är fördelad i samhället. Kursen utvecklar din förmåga att identifiera och undersöka aspekter av tillgänglighet och jämlikhet i relation till samhällsplanering för hälsa i olika kontexter.

Kritiska perspektiv på planering för hälsa, 7.5 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Vad är hälsa? Hur är hälsan fördelad mellan olika grupper och individer? Och hur påverkar samhällsplanering människors hälsa? I den här kursen kommer du att diskutera frågor som dessa för att lära dig att kritiskt undersöka hur samhällsplanering samverkar med folkhälsan. 

Tvärvetenskaplig expertis

Lärarna på kursen har tvärvetenskaplig expertis inom hälsovetenskap, samhällsplanering samt genusvetenskap och utrustar dig med begrepp och verktyg för att undersöka hälsa och planering på individ- och samhällsnivå. 

Stadsplanering och regional planering för jämlik hälsa 

Kursen genomsyras av ett fokus på hur samhällsplanering har betydelse för social rättvisa, jämställdhet och hur hälsan är fördelad i samhället. Tillsammans utforskar vi hur den byggda och levda miljön passar vissa individer och exkluderar andra, i relation till olika definitioner av hälsa och välbefinnande. På så sätt utvecklar kursen din förmåga att identifiera och granska frågor om tillgänglighet och jämlikhet i relation till planering för hälsa i olika sammanhang.

I en tid när världen står inför nya hälsoutmaningar och en åldrande befolkning, men också en öka medvetenhet och nya initiativ för att förbättra hälsan, är mötet mellan folkhälsa och samhällsplanering ett angeläget ämne. Efter den här kursen kommer du att vara förbered för att kritiskt analysera hälsa och jämlikhet och visa hur sådana analyser kan användas i samhällsplanering för hälsa.

En unik examen