Sociologi 3, fördjupningskurs, 30 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Sociologi befinner sig i gränslandet mellan samhällsvetenskap och beteendevetenskap. Inom sociologiämnet studeras hur människor interagerar med varandra och samhällets strukturer. 

Kursen omfattar inledningsvis en teoretisk fördjupning (7,5 hp) om det moderna samhällets organisering och utveckling. Inom delkursen utvecklas olika förklaringsmodeller och analyser av sociala fenomen på samhälls-, grupp-, och individnivå. Den andra delkursen fördjupar metodologi med inriktning emot kvalitativa datainsamlingsstrategier och analysstrategier.

Den sista halvan av kursen är att skriva ett självständigt arbete (15 hp) grundade i egna argument och analyser. I arbetet ingår att etablera forskningsproblem samt välja sociologiskt relevanta analys- och datainsamlingsmetoder.

En unik examen