Pedagogik 4, 30 hp

Pedagogik 4, 30 hp

VT 2021, Helfart, Linköping

Pedagogik 4, 30 hp

VT 2022, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Pedagogik är ett brett ämne som rör människor i alla åldrar, både barn, ungdomar och vuxna. Ämnet finns i många olika kontexter; skola, arbete, vardag, fritid, hem och familj. Det är med andra ord ett ämne du har användning av överallt, oavsett var i livet du befinner dig. För att konkretisera kan man säga att pedagogik handlar om lärande, formning, förändring, ledarskap, kommunikation och påverkan.

Att läsa en kurs i pedagogik passar den som:

  • vill designa sin egen utbildning genom att själv välja vilka kurser som ska ingå
  • har ett arbete men önskar kompetensutveckla sig ytterligare
  • redan har en examen men önskar bredda eller ”toppa” den
  • vill arbeta med människor i olika åldrar i olika kontexter

Pedagogik 4 omfattar två delkurser: Teoretisk och metodologisk fördjupningskurs i pedagogik (15 hp) samt Magisteruppsats (15hp). I den första delkursen fördjupas teoretiska kunskaper med relevans för problemställningar inom pedagogikämnet. I delkursen behandlas formulering av syfte och forskningsproblem liksom kompetenser såsom att söka, läsa och sammanställa vetenskapliga artiklar och avhandlingar som underlag för redogörelse av såväl forskningsläget inom det studerade problemområdet (tidigare forskning) som teoretisk utgångspunkt. Inom delkursen fördjupas vidare metodologiska kunskaper med avseende på pedagogiska problemställningar. Här behandlas fördjupade metoder för insamling, bearbetning, analys och tolkning av data liksom kvalitetsaspekter och etiska aspekter i vetenskapligt arbete. I den andra delkursen tillämpas fördjupade metodologiska och teoretiska kunskaper i ett självständigt uppsatsarbete. Särskild vikt läggs vid frågor som rör ett kritiskt, reflekterande förhållningssätt med hänsyn till vetenskapliga, metodologiska och etiska överväganden. I delkursen ingår även fördjupad diskussion och försvar av uppsatser.

En unik examenVisa/dölj innehåll