Är du intresserad av barns och ungas perspektiv när de deltar i vård och hälsofrämjande insatser? Denna kurs undersöker rättigheter, etiska dilemman och hur barn och unga navigerar i dagens hälso- och sjukvårdssystem.

Barn och unga som hälsoaktörer, 7.5 hp

VT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Barn och unga som hälsoaktörer, 7.5 hp

VT 2025, Halvfart, Ortsoberoende

Anmälningsperiod 16 sep. - 15 okt.

Hur bemöts barn och unga på institutioner som sjukvård och socialtjänst? Den här kursen har fokus på barn och unga som deltagare i verksamheter och insatser som ska förbättra deras hälsa och välbefinnande. 

Ett större perspektiv på vård för barn och unga

Under kursen tar vi avstamp i ett barn- och ungdomsperspektiv och diskuterar hur olika sociala och kulturella faktorer påverkar barns och ungas hälsa. Till skillnad från många andra kurser i ämnet diskuterar vi även hur kunskap om hälsa förändras över tid och vad det kan ha för konsekvenser för barn och unga.

I kursen analyserar vi vad det kan betyda att få en diagnos i dagens samhälle, inklusive neuropsykiatriska diagnoser. Vi undersöker även hur digitala resurser används för att främja hälsa och välmående hos barn och unga, som när olika hälsoaktörer nyttjar sociala medier. Genom att resonera kring etiska frågeställningar kring barn och ungas aktörskap och rättigheter, reflekterar vi även över professionellas roll. 

En kurs som passar både studenter och yrkesverksamma

Kursen passar alla som är intresserade av barns och ungas hälsa och välbefinnande ur ett bredare perspektiv än det rent medicinska, från både nybörjarstudenter till yrkesverksamma. Kursen kan fungera som en introduktion till vidare studier eller forskning. 

Distanskurs 

Undervisningen sker på distans och inkluderar föreläsningar och seminarier, samt en projektrapport där man får möjlighet att fritt välja område att fördjupa sig i.

 

En unik examen