Barn, kultur och fritid

7.5 hp

Barn, kultur och fritid, 7.5 hp

VT 2023, Halvfart, Ortsoberoende

Barn, kultur och fritid, 7.5 hp

VT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Kursen är tvärvetenskaplig med en samhällsvetenskaplig inriktning och innefattar såväl teoretiska begrepp och perspektiv som fokus på case hämtade ifrån forskning och kultur- och fritidspraktiker. I kursen behandlas såväl policy som verksamheter organiserade för och av barn. Utgångspunkten är principen om alla barns rätt till kultur och fritid. Samhälleliga normer om barn, barndom, kultur och fritid granskas och diskuteras utifrån ett kritiskt förhållningssätt till vad som anses nyttigt och bra respektive onyttigt och dåligt för barn. Vidare behandlas frågor om vilka aktörer som bedriver barns kultur och fritid och om möjligheter och begränsningar för barn som fritids- och kulturaktörer. Utmaningar i fritids- och kulturpraktiker för barn identifieras och analyseras. Det handlar bland annat om tillgänglighet och jämlikhet i relation till barns olika livsvillkor och till olika arenor för fritid och kultur. Centrala områden är också barns digitala världar och materiella respektive icke-materiella aspekter av kultur och fritid. 

Undervisningen sker på distans utan fysiska träffar. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och ett praktiskt case. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.  

En unik examen