Perspektiv på mediesamhället, 15 hp

HT 2023, Helfart, Linköping

Perspektiv på mediesamhället, 15 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Kursen innehåller övergripande perspektiv på och teorier om medier och kommunikation. Här behandlas såväl grundläggande mediehistorik kring traditionella massmedier (press, radio, TV) som perspektiv på det moderna mediesamhället (digital-TV, Internettidningar etc.). Den senare delen av kursen lägger särskilt fokus på nyhetsförmedling och journalistik i olika medier. Organisations- och marknadskommunikation behandlas också. Kursen är identisk med delkurs 1 i Medie- och kommunikationsvetenskap 1-2 och undervisningen är samordnad med denna kurs.

En unik examen