Barn och familjer i det sociala arbetet, 7.5 hp

VT 2024, Halvfart, Norrköping

Barn och familjer i det sociala arbetet, 7.5 hp

VT 2025, Halvfart, Norrköping

Inte öppen för anmälan

Den här kursen handlar om barn och familjer, deras situation och utsatthet i dagens samhälle. Vi problematiserar deras levnadsvillkor utifrån olika bakomliggande faktorer som klass, genus, etnicitet och funktionsförmåga. I fokus för kursen finns barnens och familjernas relationer med socialtjänsten – från det förebyggande arbetet till utredningar och behandlingar. Bland annat ingår färdighetsträning i familjesamtal liksom problematisering av sådana samtal. 

Vidare behandlar kursen de samhälleliga normer och värderingar som finns och funnits kring barn, barndom och föräldraskap inom socialtjänsten och i det sociala verksamhetsfältet. Slutligen tar kursen också fasta på barns och föräldrars möjligheter till delaktighet i olika former av socialt arbete.

En unik examen