Den här kursen utforskar planetens ständiga förändring där olika krafter, som mänsklig påverkan, spelar en central roll. Få djupare insikter om jordens dynamik och dess komplexa relation till de globala miljöutmaningar vi står inför.

Vår planet i förändring, 7.5 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

I den här kursen granskar vi hur vår planet ständigt förändras genom komplexa växelverkningar mellan energi, material och livsprocesser, inklusive mänsklig påverkan. Kursen tar avstamp i hur vi betraktar och beskriver jorden som ett system, vilket formar vår förståelse av globala miljöutmaningar. Fokus ligger även på grundläggande biogeokemiska processer som naturens kretslopp, återkopplingar, reglering och hållbarhet. 

Om jordens processer och olika samband

Under kursens gång analyserar vi kritiskt dessa processer och deras komplexa interaktioner i relation till globala miljöförändringar och deras koppling till hållbarhetsutmaningar. Vi utforskar konsekvenserna av att betrakta jorden som ett system och hur detta påverkar vår uppfattning om de globala miljöutmaningarna. Därefter granskar vi biogeokemiska processer och deras strukturer, samt undersöker de drivkrafter som ligger bakom miljöförändringar och sambanden mellan globala biogeokemiska processer och hållbarhetsutmaningar. Slutligen genomför vi en kritisk utvärdering av forskningsdesign och metodik som används för att studera dessa biogeokemiska processer och miljöförändringar. 

För dig med intresse för global hållbarhet

Denna kurs vänder sig primärt till miljövetarstudenter, men också till dig med en liknande studiebakgrund som vill rusta dig med nödvändig kunskap för att effektivt kunna hantera komplexa hållbarhetsutmaningar och verka för en hållbar framtid. Den ger dig även en unik profil som kan öppna upp spännande karriärmöjligheter. 

Undervisning och språk

Kursen omfattar föreläsningar, laborationer, seminarier, grupparbeten och individuella skriftliga uppgifter. Självstudier spelar en central roll och undervisningsspråket är engelska för att välkomna deltagare från olika delar av världen.

En unik examen