Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi, 45 hp

VT 2025, Halvfart, Linköping

Utbildningen syftar till att den studerande ska förvärva sådana kunskaper och färdigheter som erfordras för att kunna utöva kvalificerad psykoterapi-handledning och fungera som lärare i psykoterapiutbildningar på grund- och specialistnivå. Utbildningen omfattar såväl handledningsteori, färdighetsträningsmoment samt eget handlett handledningsarbete. Personerna som handleds inom ramen för utbildningen ska ha motsvarande minst grundläggande utbildning inom psykoterapi eller vara student på sådan utbildning. Studenten ansvarar själv för att ordna lämpliga psykoterapihandledningsärenden vilka ska vara såväl i gruppformat som individuellt. 

Undervisningen är schemalagd varannan fredag (jämna veckor).

Kursen startar vartannat år, nästa kursstart är vt25.

Dessa tre grupper kommer sökande att placeras och antas utifrån:

  1. I första hand sökande med, vid ansökningstillfället, pågående psykoterapeutiskt arbete om minst 50% med inriktning mot PDT eller KBT. Platserna tilldelas så att det blir en jämn fördelning avseende inriktning.
  2. I andra hand sökande med vid ansökningstillfället, pågående psykoterapeutiskt arbete med mindre än 50% med inriktning mot PDT eller KBT.
  3. I mån av plats, övriga behöriga sökande utan pågående psykoterapeutisk verksamhet.

En unik examen