Den samhällsvetenskapliga forskningens logik, 7.5 hp

HT 2024, Halvfart, Norrköping

Kursen innehåller en avancerad introduktion till samhällsvetenskapens logik kring forskningsansatser och forskningsdesign . Kursen täcker frågor om vad som är utmärkande för vetenskapliga förklaringar, hur kausala samband kan fastställas, samt olika forskningsmetoder som används av samhällsvetare. Efter att ha introducerat och kritiskt granskat de mest tongivande forskningsansatserna inom den nutida samhällsvetenskapen fokuserar kursen på CSS, dess utmärkande egenskaper och på hur CSS kan förbättra vår förståelse av de komplexa sociala processer som genererar och kan förklara olika sociala makroutfall.

En unik examen