Religionshistoria III: Extremism och forntida religioner, 15 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr.

Denna fördjupningskurs berör våldsbejakande extremism och forntida religioner som två separata ämnen. Först studeras våldsbejakande extremism inom etablerade religiösa och politiska traditioner såväl som inom samtida nyandlighet. Här tas en rad konkreta exempel upp. Hur legitimerar olika grupper legitimerar våld som medel för samhällsförändring? Vad finns det för teorier om hur sådana våldsbejakande grupper växer fram? Hur utmanar dessa grupper demokratiska institutioner och hur reser de frågor om religionsfrihet? Den studerande tränar också på att problematisera termer såsom radikalisering, extremism och hur religionsbegreppet används för att skilja ut visst våld som religiöst i kontrast mot sekulärt våld. Därutöver behandlar kursen forntida religioner från olika kultursfärer, traditionsförmedling och den roll de äldre religionerna fortfarande spelar i dagens samhälle och kulturliv.

En unik examen