Flerspråkighet i kombination med läs- och skrivsvårigheter - Fördjupningskurs, 15 hp

HT 2023, Kvartsfart, Ortsoberoende

Flerspråkighet i kombination med läs- och skrivsvårigheter - Fördjupningskurs, 15 hp

HT 2024, Kvartsfart, Ortsoberoende

Kursen innehåller fördjupade kunskaper om bedömning av flerspråkiga elevers språknivå och språkutveckling för att upptäcka elever med läs- och skrivsvårigheter. Testresultatens betydelse för undervisningssituationen och språkdidaktiska tillämpningar diskuteras och belyses utifrån tidigare forskning. Forskning om inlärning och utveckling av flerspråkig litteracitet presenteras utifrån elevers olika förutsättningar. I kursen diskuteras också didaktiska metoder och betydelsen av multimodala resurser för elevers språkutveckling. Kursen fokuserar på elever med särskilda behov i kombination med flerspråkighet.

En unik examen