Digitala medier i svenska som andraspråksundervisningen, 7.5 hp

VT 2024, Kvartsfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Digitala medier i svenska som andraspråksundervisningen, 7.5 hp

HT 2024, Kvartsfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Digitala medier i svenska som andraspråksundervisningen, 7.5 hp

VT 2025, Kvartsfart, Ortsoberoende

Kursen introducerar och diskuterar digitala medier i ämnet svenska som andraspråk inom vuxenutbildningarnas olika former. Relevanta teorier och forskning, såsom multimodal teori och forskning om digitalisering, introduceras och sätts i relation till undervisningen i svenska som andraspråk. Digitala mediers möjligheter i andraspråksundervisningen diskuteras och ett kritiskt förhållningssätt etableras genom de didaktiska grundfrågorna: Vad, hur, när och varför digitala medier används i andraspråksundervisningen. Kursen fokuserar på vilka möjligheter digitala medier kan innebära för vuxna andraspråksinlärares språkutveckling.

En unik examen