Bedömning av andraspråksutveckling och analys av texter, 7.5 hp

VT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Bedömning av andraspråksutveckling och analys av texter, 7.5 hp

VT 2025, Halvfart, Ortsoberoende

I kursen studeras aktuella teorier och modeller för bedömning av inlärares språkfärdighet ur olika perspektiv och med olika syften. Olika texttypers syfte och komplexitet analyseras och relateras till andraspråksutveckling. Konsekvenser av formativ respektive summativ  bedömning diskuteras. Tillämpning av teorier och modeller vid bedömning av skriftlig och muntlig produktion ingår liksom diskussioner och lärares prioriteringar och avvägningar i samband med bedömning av inlärarspråk.

En unik examen