Svenska som andraspråk II, 30 hp

HT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Kursen består av följande fyra delkurser: 

Delkurs 1 Flerspråkig utveckling och andraspråksinlärning

Delkurs 2 Litteracitetsutveckling i ett flerspråkigt perspektiv

Delkurs 3 Bedömning av andraspråksutveckling och analys av texter

Delkurs 4 Skönlitteratur och läsutveckling i det flerspråkiga klassrummet. 

I delkurs 1 studeras centrala teorier om andraspråksutveckling hos barn och vuxna som relateras till undervisning i det flerspråkiga klassrummet. Skillnader mellan första - och andraspråksutveckling samt mellan barns och vuxnas språkutveckling behandlas liksom påverkan av individuella faktorer. Lärares didaktiska överväganden samt modersmålets roll för andraspråkutvecklingen diskuteras. 

Delkurs 2 tar upp flerspråkigas litteracitetsutveckling ur såväl individ-, utbildnings- som samhällsperspektiv. Användning av litteracitet på första- och andraspråket diskuteras liksom eventuella hinder för utveckling av läs- och skrivförmågan. Lärares didaktiska överväganden diskuteras i relation till elevers tidigare kunskap och erfarenheter av litteracitet. Litteracitetsutvecklande undervisning av elever i olika åldrar och på olika nivåer i sin litteracitetsutveckling problematiseras i relation till de krav som ställs på litteracitet i vårt samhälle. 

I delkurs 3 studeras aktuella teorier och modeller för bedömning av inlärares språkfärdighet ur olika perspektiv och med olika syften. Olika texttypers syfte och komplexitet analyseras och relateras till andraspråksutveckling. Konsekvenser av formativ respektive summativ bedömning diskuteras. Tillämpning av teorier och modeller vid bedömning av skriftlig och muntlig produktion ingår liksom diskussioner om lärares prioriteringar och avvägningar i samband med bedömning av inlärarspråk. 

Delkurs 4 behandlar skönlitterära texters roll och användbarhet i undervisningsämnet svenska som andraspråk. I kursen analyserar och reflekterar studenter över innehåll och form i olika litterära genrer från olika kulturer. Skönlitterära texters språkliga komplexitet samt dess roll för andraspråksutvecklingen diskuteras liksom litteraturdidaktiska teorier med fokus på utveckling av flerspråkiga elevers läsupplevelse, förståelse och tolkning av skönlitteratur på sina olika språk.

En unik examen