Uppsats i svenska som andraspråk, 15 hp

VT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Uppsats i svenska som andraspråk, 15 hp

VT 2025, Halvfart, Ortsoberoende

I kursen genomför den studerande ett självständigt arbete i form av en uppsats inom ämnesområdet svenska som andraspråk. Uppsatsarbetet inkluderar val samt studier av relevant litteratur för uppsatsen liksom tillämpning av relevant insamlings- och analysmetod. Forskningsuppgiften redovisas skriftligt samt diskuteras vid ett framläggningsseminarium i slutet av kursen där även en granskning av en annan students uppsats görs.

En unik examen