Svenska som andraspråk I, 30 hp

HT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Kursen består av följande fyra delkurser: 

Delkurs 1 Svenska språkets struktur och grammatikdidaktik i det flerspråkiga klassrummet

Delkurs 2 Att undervisa andraspråkselever

Delkurs 3 Svensk fonetik, fonologi och uttalsdidaktik i ett andraspråksperspektiv

Delkurs 4 Flerspråkighet i en social kontext. 

Delkurs 1 behandlar svenskans morfologi, syntax och lexikon utifrån ett tvärspråkligt perspektiv, fokus läggs främst på de delar som tenderar innebära utmaningar för inlärare av svenska som andraspråk. Användandet av grammatiska begrepp för detta introduceras och diskuteras. Didaktiska perspektiv på grammatik behandlas utifrån olika teoretiska perspektiv. 

Delkurs 2 ger en orientering om historik i undervisningsämnet svenska som andraspråk. Kursen behandlar organisering och genomförande av andraspråksundervisning för inlärare i olika åldrar utifrån teorier om språkutveckling och i förhållande till gällande styrdokument och praxis. Kursen fokuserar på organisatoriska faktorer såsom inkludering liksom didaktiska frågor som planering av undervisning som kan gynna flerspråkiga individers språkutveckling och flerspråkig användning i klassrummet. 

Delkurs 3 behandlar svenska språkets ljudstruktur och prosodi i ett kontrastivt perspektiv. Relationen mellan skrift och uttal diskuteras utifrån ett andraspråksperspektiv. En del av kursen består av en analys av inlärarspråk utifrån kunskaper om svenska språkets ljudstruktur och prosodi i ett kontrastivt perspektiv. Didaktiska perspektiv på uttalsundervisning i svenska som andraspråk diskuteras. 

Delkurs 4 introducerar och diskuterar flerspråkighet utifrån ett socialt och kulturellt perspektiv med tydlig förankring i den dagsaktuella forskningen och i den konkreta undervisningssituationen. Teorier om språk, språkanvändning, språkideologier och språkpolitik introduceras och behandlas. Även kulturella och språkliga drag, relevanta för den didaktiska situation lärare i flerspråkiga klassrum möter behandlas. Undervisningsmetoder ur ett flerspråkigt perspektiv utgör en central del av kursen.

En unik examen