Anna Nilsen
Är du intresserad av frågor om sexualitet, identitet och relationer och hur dessa spelar roll i barns och ungas liv? I den här onlinekursen kommer du att få möjlighet att utveckla dina kunskaper med utgångspunkt i barns, ungas och vuxnas erfarenheter och perspektiv. Du får även möjlighet att skapa en egen inriktning mot den åldersgrupp eller intresseområde som du vill fördjupa dig inom.

Skola och sexualitet - från barn till ungdom, 7.5 hp

HT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Är du intresserad av frågor om sexualitet, identitet och relationer och hur dessa spelar roll i barns och ungas liv? Möter du barn och ungdomar i ditt arbete? I den här kursen kommer du att få möjlighet att utveckla dina kunskaper med utgångspunkt i barns, ungas och vuxnas erfarenheter och perspektiv. Kursen ges online, med digitala träffar, på halvfart. Genom sitt unika och breda anslag är kursen relevant för flera yrkeskategorier och studenter med olika ämnesbakgrunder. För dig som har lärarutbildning eller är verksam inom skolan ger kursen särskild möjlighet till fördjupning inom kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer. 

Fördjupning utifrån helhetsperspektiv och eget intresse

I kursen möter du lärare som aktivt bedriver forskning inom området. Tillsammans med dem och andra kurskamrater kommer du få möjlighet att behandla och diskutera aktuell forskning, teorier och föreställningar om barn, unga och sexualitet med särskild koppling till skola och utbildning. Kursen är upplagd så att du möter övergripande frågor och områden som är viktiga utifrån ett helhetsperspektiv samtidigt som du ges möjlighet att skapa en egen inriktning mot den åldersgrupp eller det intresseområde som du själv vill fördjupa dig inom. 

Barns och ungas perspektiv i centrum 

Kursen är särskilt inriktad mot frågor om kropp, gränser och rättigheter, sexualitet, media och bilder samt kärlek och relationer. Här tas utgångspunkt i de många olika och ibland motstridiga förväntningar och föreställningar som omgärdar området. Särskilt betonas barns och ungas erfarenheter och perspektiv och hur olika sammanhang skapar olika betydelser. På detta sätt lyfts den komplexitet och de föränderliga normer som omgärdar barndom, ungdom och sexualitet och sätts i relation till barns och ungas livsvillkor och aktörskap. I kursen knyts denna komplexitet till sexualitet som kunskapsområde och hur undervisning om sexualitet kan ta sig olika uttryck. Kursen ger dig därmed ökad kompetens att förstå och möta barn och unga i ett föränderligt samhälle där sexualitet är en central fråga. 

Kursen ges på svenska och kurslitteraturen är på svenska och engelska. 

En unik examen