Forskning och utvecklingsarbete i utbildning och skola

15 hp

Forskning och utvecklingsarbete i utbildning och skola, 15 hp

HT 2022, Kvartsfart, Linköping

Forskning och utvecklingsarbete i utbildning och skola, 15 hp

HT 2023, Kvartsfart, Linköping

Kursen är förberedande för uppsatsskrivande på avancerad nivå. I kursen behandlas såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder. De studerande granskar även uppsatser med hänsyn taget till vetenskapsteoretiska samt forskningsmetodiska perspektiv. Vidare behandlas vetenskapsteori och samhällsvetenskapliga forskningsmetoder i relation till det utbildningsvetenskapliga fältet. De studerande ägnar sig även åt insamling och analys av olika typer av data såväl som redovisning av forskningsresultat. Kursen ges delvis på distans och innehåller fem närvaroträffar på campus.

Läsa på distans

En unik examen