Körsång 3, 7.5 hp

VT 2024, Kvartsfart, Linköping

Körsång 3, 7.5 hp

VT 2025, Kvartsfart, Linköping

Körsång 3 vänder sig till körsångare som vill utvecklas som ensemblesångare. Den förutsätter tidigare körerfarenhet och god sångteknisk färdighet.

Kursen omfattar stilanalys av körmusik, sångteknik, ensemblesång och elevarbete kring framförandepraxis av körmusik. Efter ansökan kallas de sökande till inträdesprov. Provet syftar till att bedöma de sökandes färdigheter i solo- och ensemblesång och inbördes rangordna de sökande. Kurserna i Körsång är fristående från varandra och kan läsas i valfri ordning. Studenter som ej tagit sånglektioner rekommenderas att läsa Körsång 2 som förberedelse inför inträdesprovet.

Anmälan till kursen görs direkt till institutionen, se “ansök” knappen på denna sida.

Choral Activities 3 is intended for choral artists who want to develop as ensemble singers. Previous experience of choral singing is necessary and a high level of technical singing skill.

The course includes stylistic analysis of choral music, singing technique, ensemble singing, and a project in the area of the performance practice of choral music. Applicants will be invited to an audition, as part of the entry requirements. The purpose of the audition is to assess the skills of the applicants in solo and ensemble singing, and to set the applicants in an order of priority. The courses in choral activities are independent of each other and can be taken in any order. It is recommended that students who have not taken singing lessons take the Choral Activities 2 course as preparation for the audition.

Registration for the course is made directly to the department, see the "apply" button on this page.

En unik examen