Teknik för lärare åk 4-6 (1-7,5). Ingår i Lärarlyftet., 7.5 hp

VT 2024, Kvartsfart, Ortsoberoende

Teknik för lärare åk 4-6 (1-7,5). Ingår i Lärarlyftet., 7.5 hp

HT 2024, Kvartsfart, Ortsoberoende

Med utgångspunkt i forskning om teknikens didaktik ger kursen grundläggande kunskaper, färdigheter och förmågor nödvändiga för att undervisa i Teknikämnet för åren 4-6. Genom att följa och själva pröva den ämnesdidaktiska forskningens resultat kring lärande och elevers kunskapsutveckling i teknik övar deltagaren en förmåga att välja stoff och arbetsmetoder samt att planera, undervisa, bedöma och betygsätta. Ämnesinnehållet är tematiserat och anknyter till läroplanens övergripande mål att relatera teknikämnet till frågor om hållbar utveckling, natur, människa och samhälle.

En unik examen