Svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs F-3 (1-15 hp), 15 hp

HT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta eller arbetar inom skola årskurs F-3.

Kursen fokuserar flerspråkiga elevers språk-, läs- och skrivutveckling på ett andraspråk med ett särskilt fokus på elever i årskurs F-3. I kursen ingår studier av svenska språkets struktur, såsom morfologi, fonologi, syntax i ett tvärspråkligt perspektiv och faktorer som kan påverka språkutvecklingen. Kursen innehåller såväl ämnesteoretiska som didaktiska moment där lärarens överväganden i det flerspråkiga klassrummet för alla elevers språk- och kunskapsutveckling diskuteras. Kursen behandlar även språkliga normer samt attityder till språklig variation utifrån kultur och identitet. Litteraturdidaktiska teorier med fokus på utveckling av flerspråkiga elevers läsupplevelse, förståelse och tolkning av skönlitteratur på sitt andraspråk i årskurs F-3 tillämpas.

Kursen ingår i ett paket med två fristående kurser som tillsammans motsvarar svenska som andraspråk 30 hp med inriktning mot årskurs F-3. Kurserna ges på halvfart på distans med 15 hp på höstterminen och en fortsättningskurs med 15 hp på vårterminen. I kurserna ingår föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och individuella uppgifter. Kurserna kan användas för behörighet att undervisa i svenska som andraspråk tillsammans med en lärarexamen som är relevant för aktuell årskurs.

En unik examen