Svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs 4-6 (16-30 hp), 15 hp

VT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs 4-6 (16-30 hp), 15 hp

VT 2025, Halvfart, Ortsoberoende

Kursen ger fördjupade kunskaper om elevers språk- läs- och skrivutveckling på ett andraspråk med ett särskilt fokus på elever i årskurs 4-6. Kursen innehåller didaktiska moment med planering av undervisning i syfte att främja elevers läs- och skrivutveckling i årskurs 4-6. Utifrån fördjupade kunskaper om svenska språkets struktur diskuteras och analyseras språkutveckling och språklig variation. Användning av skönlitteratur lämplig för årskurs 4-6 i syfte att stimulera elevers läslust och läsförståelse behandlas i kursen.

Kursen ingår i ett paket med två fristående kurser som tillsammans motsvarar svenska som andraspråk 30 hp med inriktning mot årskurs 4-6. Kurserna ges på halvfart på distans med 15 hp på höstterminen och en fortsättningskurs med 15 hp på vårterminen. I kurserna ingår föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och individuella uppgifter. Kurserna kan användas för behörighet att undervisa i svenska som andraspråk tillsammans med en lärarexamen som är relevant för aktuell årskurs.

En unik examen