Förskolans pedagogiska uppdrag i relation till barns livsvillkor, lek, utveckling och lärande, 15 hp

HT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Kursen är indelad i två övergripande kunskapsområden i relation till förskolans pedagogiska uppdrag. I del ett behandlas barns utveckling och livsvillkor; i del två behandlas lek, utveckling och lärande. Del ett fokuserar på teorier och begrepp om barns utveckling utifrån olika perspektiv vilka knyts till förskolepraktik. Frågor om sociala villkor behandlas relaterat till olika sociala kategorier. I detta kunskapsområde belyses delområden: a) förskolans innehåll med fokus på omsorg, fostran och lärande; b) barns utveckling och livsvillkor med fokus på genus i tid och rum; samt c) barndomssociologiska perspektiv på barn och barndom. I del två ligger fokus på teorier om lek, socialisation och lärande inriktat på barns eget aktörskap och yngre barns lärande. I kursen behandlas lek både som aktiviteter med eget värde och som redskap för att möjliggöra lärande, utveckling och omsorg. I kursen behandlas vidare digitala mediers roll i och för barns lek och lärande. Lek som område behandlas också utifrån ett hållbarhetsperspektiv, framför allt de sociala och ekologiska aspekterna av hållbarhet. Betydelsen av kategorier såsom ålder, genus, etnicitet och klass för barns lek och lärande diskuteras från vuxen- såväl som barnperspektiv. Kursens innehåll relateras till läroplanerna för förskola och förskoleklassen, till förskolans praktik samt förskolans pedagogiska och didaktiska uppdrag. I kursen behandlas också olika tillvägagångssätt för att få kunskap om barns erfarenheter, utveckling och lärande såsom olika former för uppföljning och analys av barns utveckling och lärande i relation till den pedagogiska verksamheten. Vidare behandlas i kursen vetenskapligt förhållningssätt – vad som kännetecknar vetenskapliga studier och perspektivtagande.

En unik examen