Svenska som andraspråk, multimodala perspektiv, 7.5 hp

VT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Svenska som andraspråk, multimodala perspektiv, 7.5 hp

VT 2025, Halvfart, Ortsoberoende

Kursen introducerar och diskuterar multimodal teoribildning och dess rötter i semiotik och sociosemiotik och dess relation till multiliteracies. Detta sätts i relation till undervisningen i svenska som andraspråk. Forskningsläge gällande dessa områden introduceras och analyseras. Populärkultur och culture studies utgör de traditioner och forskningsfält som används för analys och reflektion över multimodala inslag i svenska som andraspråksundervisningen. Ett kritiskt förhållningssätt etableras genom de didaktiska grundfrågorna: Vad, hur, när och varför multimodala inslag och populärkultur används i undervisningen i svenska som andraspråk.

En unik examen