Flerspråkig litteracitet, 7.5 hp

VT 2024, Halvfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Flerspråkig litteracitet, 7.5 hp

VT 2025, Halvfart, Ortsoberoende

Kursen tar upp litteracitet i ett flerspråkighetsperspektiv hos yngre och äldre inlärare inkluderande skrivprocesser och skrivinlärning på svenska ur ett andraspråksperspektiv. Kursen innehåller också ett självständigt moment där studenten ska läsa in sig på en avhandling inom litteracitet som sedan ska redovisas skriftligt samt en kort muntig redogörelse vid det sista kurstillfället.

En unik examen