Lär dig utvärdera, utveckla och utforma policies för några av dagens mest angelägna samhällsfrågor! Du studerar och tillämpar etik och vetenskapsfilosofi för att påverka och utveckla policyförslag inom områden som utbildning, hälso- och sjukvård, riskhantering, beskattning och forskning.

Ethics, Science, and Policy, Master´s Programme - First and main admission round

HT 2024 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Ethics, Science, and Policy, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students)

HT 2024 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Utformningen av policy påverkar människor och samhället på många olika sätt. Världen behöver dig som kan koppla samman fakta och värderingar för att ta fram lösningar till olika samhällsfrågor. Dessa färdigheter är viktigare än någonsin i dagens samhälle och utgör kärnan i programmet. Genom att integrera etik, vetenskap och policy får du verktyg att driva förändring, påverka politiken och på så sätt förbättra samhället.

Utveckla dina färdigheter

Policyfrågor är något som i dag är viktigt inom de flesta stora organisationer och företag. Här finns en arbetsmarknad, framför allt inom planerings-, utvecklings-, lednings- och utvärderingsarbete, både nationellt och internationellt.

Att bedöma och utveckla policyunderlag omfattar integrering av vetenskapliga fynd vid beslutsfattande, tillämpning av teoretiska insikter på praktiska situationer och förståelse av konsekvenserna för de som påverkas av implementeringen av policyn. 

Programmets kurser är utformade för att du ska kunna:

  • sammanfatta, kritiskt granska och utvärdera aktuell forskningslitteratur inom områden som är relevanta för policyutveckling.
  • beskriva och analysera filosofiska begrepp, teorier och problem som är relevanta för utvärdering och användning av forskningslitteratur.
  • presentera forskningsresultat för en bred publik.
  • utveckla teoretiskt underbyggda resonemang inom specifika problemområden relaterade till filosofiska frågor i policyarbete.
  • formulera teoribaserade policyrekommendationer och bedömningar av en normativ fråga inom ett visst policyområde baserat på ny forskning.

Förankring i arbetslivet

Kombination av vetenskapsteori och normativ analys berör många olika områden som utbildning, hälso- och sjukvård, riskhantering, miljö, ekonomi med flera. Vi undersöker exempelvis hur du ska göra med sjukvården, vem får vilken vård under vilka omständigheter? Vi behandlar också frågor som vilka skatter som är rättvisa, hur forskning på människor ska regleras och om begränsningar av migrationen kan motiveras. Varje kurs behandlar nya policyfrågor och teorier inom etik och vetenskapsfilosofi. Under utbildningen kommer du få möta representanter för olika tänkbara arbetsgivare som presenterar Case-studier, till exempel från Katastrofmedicinskt centrum, Linköpings kommun eller Tand- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

Valmöjligheter

Under den tredje terminen kan du välja mellan studier utomlands, praktik eller valbara kurser. I de valbara kurserna kan innehållet från tidigare terminen fördjupas eller breddas. Under den fjärde terminen skriver du din masteruppsats, där du fördjupar dig ytterligare inom valt ämnesområde.

Det här läser du

Karriär och framtid

Efter utbildningen är du väl förberedd att arbeta inom många olika områden. På arbetsmarknaden finns möjligheterna framför allt inom planering, utveckling, hantering och utvärdering, inom den privata och offentliga sektorn i både nationella och internationella organisationer. Exempel på andra verksamheter där den här typen av kompetenser är efterfrågade är inom regioner och fackförbund. Du är också behörig att studera vidare och forska på doktorandnivå.

Filmer om programmet (på engelska)

Webbinarium om programmet

Professor Harald Wiltsche

Universitetslektor Erik Gustavsson

Forskning

Information på engelska