Grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3, 240 hp

Grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

De första åren i skolans värld är av stor vikt för barns fortsatta utveckling och lärande. Som elevens allra första lärare är du med andra ord enormt viktig! Det här är utbildningen för dig som har goda språkkunskaper och gillar att bygga kunskap från grunden.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

HT 2019, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

HT 2019, Helfart, Norrköping

Inte öppen för anmälan

Med en lärarexamen för förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 (F-3) är du utbildad för att undervisa skolans yngsta: de mellan sex och nio år. Du är expert på hur barn lär sig att läsa, skriva och räkna och får lägga den viktiga grunden för deras kunskaper i SO, NO/Teknik och engelska inför den fortsatta skoltiden.

Utbildningens innehåll och utlandsmöjligheter

Utbildningen omfattar totalt fyra år där du, varvat med de teoretiska studierna, har nära kontakt med grundskolans verksamhet. Verksamma lärare från fältet, kursmentorer, medverkar i kurserna under hela din utbildning i syfte att tydligt koppla samman utbildning och fält. Du gör även 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Merparten av den genomför du på en av våra övningsskolor i Linköping och Norrköping, där du tillsammans med andra studenter träffar ett helt kollegium med utbildade handledare.

Under den första terminen läser du kurser inom det utbildningsvetenskapliga området, exempelvis om elevers lärande och utveckling, utvärdering och kunskapsbedömning samt om skolan som social och pedagogisk miljö. På så sätt får du tidigt en förståelse för förutsättningarna i ditt blivande yrke. Dina studier fortsätter sedan med kurser i samhällsorienterande ämnen (SO), svenska, matematik, naturorienterande ämnen (NO) och teknik. Du läser även specialpedagogik och om lärarens sociala och pedagogiska ledarskap. Under termin sex gör du det första av två examensarbeten. Slutåret på utbildningen handlar både om vetenskaplig och om praktisk fördjupning. Du läser dels engelska, dels ytterligare kurser inom det utbildningsvetenskapliga området – däribland utvecklingsarbete inom skolan och vetenskapsteori.

I din utbildning har du under termin fem, sex och åtta stora möjligheter att läsa såväl VFU- som ämneskurser utomlands. Vi har utbytesavtal med lärosäten inom och utanför Europa, exempelvis USA, Singapore och Hong Kong.

Viktigt genrep

Under det sista året har du nio veckor sammanhållen verksamhetsförlagd utbildning (VFU) då du ska kunna ta ett helhetsansvar för alla de uppgifter som ingår i en lärares arbete. 

Det här läser du

Meritvärde

Efter utbildningen

Efter din utbildning får du en lärarexamen för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, med möjlighet att undervisa i ämnena svenska, engelska, matematik, NO, teknik och SO.

Artiklar om lärarutbildningarna

Utlandsstudier inom programmet

Kontakt