Utbildningen vänder sig till dig som har goda och relevanta ämneskunskaper och vill bli ämneslärare i gymnasieskolan.

Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart

VT 2024 / Helfart / Linköping

Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, halvfart

HT 2024 / Halvfart / Linköping

Kommer inte att öppna för sen anmälan

Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart

VT 2025 / Helfart / Linköping

Inte öppen för anmälan
Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen ger dig möjlighet att bygga på tidigare högskolestudier i ett eller fler ämnen till en ämneslärarexamen. Programmet består av utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp och verksamhetsförlagd utbildning 30 hp. Under studierna varvas teori och praktik för att på bästa sätt förbereda dig för läraryrket.

På höstterminen startar halvfartsutbildningen där du studerar på deltid under sex terminer med ca en campusförlagd träff i månaden (en till två dagar) i Linköping. På vårterminen startar helfartsutbildningen där du studerar på heltid under tre terminer med ca två campusförlagda träffar i månaden (en till två dagar) i Linköping. Övriga studier sker på distans med hjälp av lärplattformen Lisam.

I den utbildningsvetenskapliga kärnan läser du om skola, kunskap och lärande, undervisningen, eleven och läraren.  Ämnesdidaktik, grupprocesser och konflikthantering, bedömning och betygsättning, specialpedagogik och skolutveckling är andra viktiga områden du får fördjupa dig i.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) innebär sammanlagt 20 veckors praktik där du har möjlighet att utveckla ditt lärarkunnande på en skola tillsammans med en handledare. VFU-kurserna fördelas över studietiden och knyter an till innehållet i den utbildningsvetenskapliga kärnan. VFU-perioderna omfattar 10 veckor på halvtid. Arbetar du redan som lärare kan delar av den verksamhetsförlagda utbildningen ske på din egen skola. I annat fall förläggs den i möjligaste mån till hemkommunen eller i närheten.

Med en ämneslärarexamen för gymnasieskolan blir du behörig att undervisa i gymnasiet, gymnasial vuxenutbildning och i årskurs 7-9. Det går att bygga ut sin behörighet efter examen genom att studera relevanta ämnen. De är Skolverket som utfärdar lärarlegitimation och som utfärdar utökad behörighet. 

Aktuella ämnen och särskilda behörighetskrav

Biologi – kurser om 120/90 hp med relevans för undervisningsämnet t ex cellbiologi, zoologi, ekologi, botanik, mikrobiologi, genetik, evolution eller motsvarande.

Kemi - kurser om 120/90 hp i kemi inklusive allmän kemi, oorganisk kemi, organisk kemi, biokemi och analytisk kemi eller motsvarande.

Fysik - kurser om 120/90 hp med relevans för undervisningsämnet fysik. Betoning på tillräcklig omfattning och bredd av grundläggande fysikkurser för att täcka in fysikens huvudområden inklusive mekanik, elektromagnetism, vågfysik, värmelära, och modern fysik.

Företagsekonomi - kurser om 120/90 hp i företagsekonomi (alternativt 90 hp företagsekonomi och 30 hp nationalekonomi) inklusive svenskt regelverk för redovisning samt budgetering, kalkylering, marknadsföring och organisation.

Geografi - kurser om 120/90 hp i geografi som innehåller både kulturgeografi och naturgeografi eller motsvarande.

Juridik - kurser om 120/90 hp inom juridik/rättsvetenskap eller svensk juristexamen. Studierna ska innehålla kurser i svensk civilrätt, svensk offentlig rätt samt Europarätt med EU-rätt.

Matematik - kurser om 120/90 hp i matematik inklusive flervariabelanalys och diskret matematik eller motsvarande.

Naturkunskap - kurser om sammanlagt 120/90 hp i biologi, kemi och fysik eller geovetenskap. Minst 30 hp kemi och minst 30 hp biologi inklusive ekologi och djur-/humanfysiologi krävs.

Pedagogik - kurser om 120/90 hp i ämnet med djup samt med relevans för undervisningsämnet.

Psykologi - kurser om 120/90 hp i ämnet med djup samt med relevans för undervisningsämnet.

Samhällskunskap -kurser om sammanlagt 120 hp med minst 60 hp i statsvetenskap och minst 22,5 hp i nationalekonomi (eller 30 hp i statsvetenskap och 60 hp i nationalekonomi) samt ytterligare högskolepoäng i något av dessa ämnen eller i t ex sociologi, media- och kommunikationsvetenskap utvecklingsstudier, rättsvetenskap eller kulturgeografi eller motsvarande.

Sociologi - kurser om 120/90 hp i ämnet med djup samt med relevans för undervisningsämnet.

Svenska - kurser om sammanlagt 120 hp i litteraturvetenskap och svenska språket/nordiska språk med minst 30 hp i vardera ämne.

Svenska som andraspråk - kurser om 120/90 hp i ämnet. 

Teknik - kurser om 120/90 hp i tekniska ämnen t ex inom civilingenjörsexamen.

Engelska/Spanska/Franska/Tyska - kurser om 120/90 hp i ämnet inklusive språkstudier och språkvetenskap, litteratur- och kulturstudier samt kontrastiva moment i det aktuella språket. 

I samband med ansökan på www.antagning.se måste aktuellt ämne eller ämnen anges.

Det här läser du

Global profil

Att göra en del av utbildningen i ett annat land ger dig möjlighet att möta andra kulturer och få ökad kunskap om internationella förhållanden, samtidigt som du förbereder dig för din kommande lärarroll. Vi erbjuder både kortare och längre utbytesalternativ där du både kan studera och praktisera utomlands. Som lärare kommer du möta världen i klassrummet och ta världen in i klassrummet – är du beredd?

Som första lärarutbildning i Sverige erbjuder Linköpings universitet en så kallad Global profil på lärarexamen. Global profil synliggör studenters internationella aktiviteter och moment i examen, dels genom en skrivning i examen och dels genom ett intyg från programansvarig.

Karriär och framtid

Efter utbildningen

Efter utbildningen är du behörig att arbeta som lärare i skolan, men du kan även arbeta som pedagog eller utbildare i organisationer, på myndigheter och företag.

Läsa på distans