Det här är lärarutbildningen för dig som har goda yrkeskunskaper och som vill föra dessa vidare som lärare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Yrkeslärarprogrammet

HT 2024 / Halvfart / Linköping

Kommer inte att öppna för sen anmälan
Yrkeslärarutbildningen vid Linköpings universitet är en akademisk professionsutbildning som leder fram till yrkeslärarexamen. Totalt omfattar programmet 90 hp. Vid Linköpings universitet genomförs utbildningen på halvfart. Utbildningen innehåller dels studier inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, dels verksamhetsförlagd utbildning.

Om utbildningen

Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar 60 hp och innehåller kurser om exempelvis yrkesdidaktik, kunskap och lärande, bedömning och betygssättning, samverkan med arbetsliv och APL, sociala relationer och skolutveckling. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) omfattar 30 hp och genomförs i möjligaste mån på en skola i din hemkommun. Om du redan arbetar som yrkeslärare kan VFU göras i egen tjänst. Om du har god erfarenhet av att arbeta som yrkeslärare kan du baserat på denna erfarenhet genomföra en validering och tillgodoräkna dig den verksamhetsförlagda utbildningen och därmed korta ner studietiden.

Utbildningen ges på halvfart och som distansutbildning. Det betyder att du tar stort eget ansvar för ditt lärande. Undervisning med lärare inom den utbildningsvetenskapliga kärnan sker främst vid campusträffar i Linköping. Träffarna är inte obligatoriska men utgör grunden i utbildningens upplägg. Mellan träffarna läser du litteratur och genomför övningsuppgifter som vägleder ditt lärande. Övningsuppgifterna innebär ofta att du får chansen att besöka yrkesutbildningar och träffa arbetande yrkeslärare. Vid campusträffarna organiseras föreläsningar, seminarier med diskussioner och olika övningar där mötet och dialogen mellan de studerande och mellan de studerande och lärare är i fokus. Under programmet sker ca fem muntliga examinationer. Vid dessa tillfällen behöver alla studerande besöka campus. Utöver dessa tillfällen är det ca 15 träffar totalt i utbildningen. 

Det finns flera möjligheter till studier eller VFU utomlands. 

Vi antar till samtliga yrkesämnen i gymnasieskolan.

För studier inom programmet kan det nya omställningsstödet vara aktuellt. Omställningsstödet är ett stöd för vuxna att kunna studera och bredda sin kompetens, för att på så vis bli mer attraktiv på arbetsmarknaden, antingen genom att vidareutveckla sig inom sitt område eller genom att byta yrke.

För mer information: https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/omstallningsstudiestod.html

För dig som redan arbetar som lärare finns möjlighet för din arbetsgivare att söka statsbidrag för fortbildning av lärare som kan användas till ersättning för lön eller andra kostnader med koppling till dina studier. 

För mer information: https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-fortbildning-av-larare-och-forskollarare-2024

Det här läser du

Behörighet och validering

Grundläggande behörighet är ett generellt krav för all högskoleutbildning, men yrkeslärarprogrammet vid Linköpings universitet har undantag från kravet på engelska. För att studera på yrkeslärarprogrammet krävs också att du uppfyller kraven för den särskilda behörighet som utgörs av dina yrkeskunskaper. Du behöver ha yrkeskunskaper inom minst ett yrkesämne för att uppfylla den särskilda behörigheten. Kunskapen i det eller de yrkesämnen du ska undervisa i, som du har fått genom yrkeslivserfarenhet och utbildning, har du alltså med dig in i utbildningen där fokus ligger på att utveckla din kunskap och roll som lärare.

Validering av yrkeskunskaper

För att veta om du har de yrkeskunskaper som krävs för att få gå utbildningen och arbeta som lärare behöver du genomgå en validering. Vid Linköpings universitet används ValiWeb för att validera dina yrkeskunskaper. Alla som söker ska bedömas likvärdigt och därför har Universitets- och högskolerådet (UHR) tagit fram kunskapskrav som måste uppfyllas för respektive yrkesämne. Förkunskapskraven kallas kunskapskriterier.

UHR:s kunskapskriterier för validering av yrkeskunskaper.

I ValiWeb väljer du det eller de ämnen som du anser dig ha specialiserade yrkeskunskaper för att undervisa i och styrker sedan dina kunskaper genom dokumentation som arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg etc. Du gör även en egen beskrivning av dina kunskaper och färdigheter. På ValiWebs hemsida finns ytterligare information om validering och filmer om hur valideringsprocessen hos dem går till. ValiWeb erbjuder kontinuerligt personligt stöd i processen.

Har du genomfört en validering tidigare behöver du försäkra dig om att den fortfarande gäller och är relevant. Generellt är en validering giltig i två år, men en ny bedömning kan behöva göras innan dess. Detta eftersom den kommande ämnesbetygsreformen innebär förändringar för yrkesämnena i gymnasieskolan och i UHRs kunskapskriterier för lärare. Det är således viktigt att du kontaktar programmets studievägledare för att diskutera om din tidigare validering räcker eller om det behövs en ny bedömning. Kontakta studievägledare i god tid.

Du ska enbart ansöka om validering på den högskola eller det universitet du vill studera på i första hand. Andra högskolor och universitet kan använda andra system för att validera dina yrkeskunskaper, men samtliga högskolor och universitet kan ta del av genomförda valideringar. Varje högskola och universitet kan ta fristående beslut om din ansökan.

Så anmäler du dig till yrkeslärarprogrammet

Anmälan till yrkeslärarprogrammet sker i två steg. För att göra en komplett ansökan till yrkeslärarprogrammet vid Linköpings universitet behöver du genomföra båda dessa steg.

  • Steg 1: Ansöka om den särskilda behörigheten, där dina yrkeskunskaper valideras, via ValiWeb. Sista dag för validering är 15 april 2024. Vi rekommenderar dock att du påbörjar din valideringsprocess så tidigt som möjligt då validering kan ta tid. Du kan vanligtvis påbörja processen från och med mitten av januari. För mer information, kontakta ValiWeb.
  • Steg 2: Anmäla dig till utbildningen och styrk den grundläggande behörigheten via antagning.se. Anmälan är öppen 15 mars till och med 15 april 2024.

Karriär och framtid

Efter utbildningen får du en yrkeslärarexamen för undervisning i ett eller flera yrkesämnen i gymnasieskolan. Du kan arbeta med både ungdomar och vuxna. Som yrkeslärare kombinerar du teoretisk och praktisk undervisning och din tidigare yrkeserfarenhet blir därför väldigt viktig i det dagliga arbetet med dina elever.

På egen hand kan man, om man är intresserad, vidareutbilda sig. Linköpings universitet erbjuder exempelvis fristående kurser inom pedagogiskt arbete eller masterprogram inom pedagogiskt arbete/didaktik med utomhuspedagogisk inriktning/specialpedagogik.

 

Kvinna i kockmössa står i ett restaurangkök och tittar in i kameran. I förgrunden står en kockkollega.

Pedagogik för yrkeslärare, masterprogram, 120 hp

Är du intresserad av att fördjupa dig inom yrkesdidaktik? Vill du utveckla din förmåga att studera och analysera undervisning i yrkesutbildning eller kanske ta ett första steg mot en forskarkarriär? Då är detta utbildningen för dig.

Läsa på distans

Utlandsstudier inom programmet